Zákon č. 313/2001 Z. z. – Zákon o verejnej službe

313 ZÁKON z 2. júla 2001 o verejnej službe Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ PRVÁ HLAVA § 1 Základné ustanovenia (1) Tento zákon upravuje verejnú službu a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby k zamestnávateľom, ktorými sú: a) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy, […]