Kategórie
Zákony

Zákon č. 448/2008 Z. z. – Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

 

Zdroj: www.slov-lex.sk