VZOR: Návrh na rozvod manželstva dohodou

———————VZOR——————— Okresný súd ……………. Okružná 15 812 66 Bratislava Žalobca: ………………… Javorová 19 841 05 Bratislava r.č. ………………….. Žalovaná: ……………….., rod. …………. Lichardová 74 841 17 Bratislava r.č. ………………………… Návrh na rozvod manželstva dohodou Súdny poplatok vo výške 66,- EUR uhradený kolkom. D v o j m o Čl. 1 1.1 Dňa …………………….. sme so žalovanou uzatvorili manželstvo na Miestnom […]

VZOR: Dohoda o vykonaní práce

———————VZOR——————— Dohoda o vykonaní práce uzatvorená podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce Zamestnávateľ: ABCD a.s. Plynárenská 37 852 01 Bratislava IČO: 987654321 zapísaný v registri Okresného súdu Bratislava III zastúpený: ………………………………, konateľ a Zamestnanec: ……………………. Prístavná26 841 05 Bratislava r.č. ……………………….. Článok I. Predmet dohody 1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie pracovnej […]

VZOR: Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

———————VZOR——————— ABCD, a.s. Plynárenská 37 852 02 Bratislava IČO: 987654321 Pavol Sagan Prístavná 44 841 01 Bratislava r.č. …………………….. Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou Na základe pracovnej zmluvy pracujem v akciovej spoločnosti ABCD ako …………………………………………….. Žiadam o rozviazanie pracovného pomeru ku dňu …………………….. z dôvodu …………………………………………….. V …………………….., dňa …………………….. ………………………….. žiadateľ ———————VZOR———————