Kategórie
Témy

Vyporiadanie hypotéky po rozvode

Rozvod manželstva prináša mnoho právnych a finančných výziev, medzi ktoré patrí aj vyporiadanie hypotéky. Tento proces vyžaduje dôkladné plánovanie a spoluprácu medzi oboma manželmi, ako aj konzultácie s odborníkmi, ako sú právnici a finanční poradcovia. V nasledujúcom článku sa budeme podrobne venovať tomu, ako postupovať pri vyporiadaní hypotéky po rozvode.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

V Slovenskej republike majetok a záväzky nadobudnuté počas manželstva patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). To znamená, že obaja manželia majú rovnaké právo na majetok a rovnakú povinnosť voči záväzkom, ktoré vznikli počas trvania manželstva. Po rozvode sa však BSM zruší a je potrebné ho vyporiadať.

Spôsoby vyporiadania majetku a hypotéky

Existujú tri hlavné spôsoby, ako vyporiadať majetok a hypotéku po rozvode:

 1. Dohoda medzi manželmi: Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom vyporiadania majetku je dohoda medzi manželmi. Táto dohoda musí byť písomná a mala by obsahovať všetky detaily o delení majetku a záväzkov vrátane hypotéky. Dohoda musí byť jasná a konkrétna, aby predišla budúcim sporom.
 2. Rozhodnutie súdu: Ak sa manželia nedokážu dohodnúť, môžu požiadať súd o rozdelenie majetku. Súd zohľadní všetky okolnosti prípadu a rozhodne o delení majetku a záväzkov. Tento proces môže byť zdĺhavý a nákladný, preto sa odporúča v prvom rade hľadať dohodu mimosúdne.
 3. Zákonné rozdelenie: Ak manželia nevyporiadajú BSM dohodou ani rozhodnutím súdu, majetok a záväzky sa rozdelia podľa zákona. Tento spôsob však nemusí vždy zohľadniť individuálne potreby a situáciu oboch manželov.

Hypotéka nadobudnutá pred manželstvom

Ak jeden z manželov uzavrel hypotéku pred manželstvom, táto hypotéka zostáva jeho osobným záväzkom. Avšak, splátky hypotéky, ktoré boli hradené počas manželstva z prostriedkov BSM, môžu byť predmetom vyporiadania. To znamená, že pri delení majetku sa zohľadnia aj tieto splátky.

Postup pri riešení hypotéky po rozvode

 1. Kontaktovanie banky: Prvým krokom je informovanie banky o rozvode a zistenie možností riešenia hypotéky. Banka môže ponúknuť rôzne riešenia, ako napríklad refinancovanie hypotéky, prevod hypotéky na jedného z manželov alebo rozdelenie hypotéky medzi oboch manželov.
 2. Odhad hodnoty nehnuteľnosti: Ak sa manželia rozhodnú predať spoločnú nehnuteľnosť, je potrebné nechať ju oceniť. Odhad hodnoty nehnuteľnosti pomôže určiť, koľko peňazí získajú z predaja a ako tieto prostriedky rozdeliť.
 3. Právna pomoc: Pri vyporiadaní majetku a hypotéky je veľmi dôležité využiť služby právnika alebo mediátora. Títo odborníci pomôžu manželom vypracovať dohodu a zabezpečiť, aby bola právne záväzná a spravodlivá.
 4. Refinancovanie hypotéky: Jedným z riešení môže byť aj refinancovanie hypotéky. To znamená, že jeden z manželov prevezme celú hypotéku na svoje meno a druhý manžel bude oslobodený od záväzkov voči banke. Tento postup však vyžaduje súhlas banky a schopnosť jedného z manželov splácať hypotéku sám.
 5. Predaj nehnuteľnosti: Ak je dohoda medzi manželmi nemožná, alebo ani jeden z manželov nemá záujem alebo schopnosť prevziať hypotéku, riešením môže byť predaj nehnuteľnosti. Získané prostriedky sa potom rozdelia medzi manželov po úhrade zostatku hypotéky.

Dôležité aspekty pri vyporiadaní hypotéky

Pri riešení hypotéky po rozvode je potrebné brať do úvahy niekoľko dôležitých aspektov:

 • Schopnosť splácania: Ak jeden z manželov prevezme hypotéku, musí mať dostatočný príjem na jej splácanie. Banka môže požadovať nové potvrdenie o príjme a ďalšie dokumenty.
 • Zmena vlastníctva nehnuteľnosti: Ak sa nehnuteľnosť prevádza na jedného z manželov, je potrebné zmeniť vlastníctvo v katastri nehnuteľností.
 • Náklady na právne služby: Využitie právnika alebo mediátora prináša náklady, ktoré by mali byť zohľadnené v celkovom vyporiadaní.
 • Daňové povinnosti: Pri predaji nehnuteľnosti môžu vzniknúť daňové povinnosti, ktoré je potrebné zohľadniť pri delení získaných prostriedkov.

Záver

Riešenie hypotéky po rozvode je komplexný proces, ktorý vyžaduje dôkladné plánovanie a spoluprácu medzi manželmi. Je dôležité, aby obaja manželia vedeli svoje práva a povinnosti a aby sa snažili dosiahnuť dohodu, ktorá bude spravodlivá pre obe strany. Využitie služieb právnikov, mediátorov a finančných poradcov môže výrazne pomôcť pri riešení týchto otázok a zabezpečiť, že celý proces prebehne čo najhladšie.

Kategórie
Témy

Ako neplatiť daň z predaja nehnuteľnosti

Niekedy pri predaji nehnuteľnosti môže byť rozhodujúci aj jeden deň, ktorý rozhodne o tom, či je osoba povinná platiť daň z nehnuteľnosti. Podmienky pre oslobodenie od dane z predaja nehnuteľnosti upravuje Zákon o dani z príjmov. Konkrétne ide o tieto prípady:

Pri predaji nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia (platí len pri nehnuteľnostiach, ktoré nie sú zaradené v obchodnom majetku firmy)

Pri predaji nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia (platí len pri nehnuteľnostiach, ktoré nie sú zaradené v obchodnom majetku firmy)

Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej najneskôr do 21.12.2010 a ak predajca v nej mal trvalý pobyt minimálne 2 roky pred jej predajom (platí len pri byte alebo obytnom dome s najviac dvoma bytmi a vrátane pozemkov)

Pri predaji nehnuteľnosti vydanej podľa osobitných predpisov (tieto predpisy sa vzťahujú na proces vydania v rámci reštitúcie)

Pri predaji nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku (platí pre nehnuteľnosti ktoré boli zaradené do obchodného majetku firmy)

Nadobudnutie nehnuteľnosti

Pre nadobudnutie je rozhodujúci moment nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva.

Teda napríklad:

 • ak sa nehnuteľnosť získala kúpou, výmenou alebo darovaním nadobudnutie vzniká vkladom do katastra nehnuteľnosti,
 • ak sa nehnuteľnosť získala dedením nadobudnutie vzniká smrťou poručiteľa,
 • ak sa nehnuteľnosť získala reštitúciou alebo iným rozhodnutím štátneho orgánu nadobudnutie vzniká dňom rozhodnutia, resp. dňom právoplatnosti rozhodnutia ak dátum nebol určený samotným rozhodnutím.

Daň z predaja nehnuteľnosti

Základným spôsobom ako sa vyhnúť plateniu dani z predaja nehnuteľnosti, je počkať 5 rokov, teda počas tejto doby nehnuteľnosť držať a nescudzovať. Ak to nie je možné, vyhnúť sa plateniu dani alebo ju aspoň znížiť je možné využitím nasledujúcich možností:

 • Výdavkom pri predaji kúpenej nehnuteľnosti je zaplatená kúpna cena
 • Výdavkom pri predaji zdedenej nehnuteľnosti je cena zistená v čase jej nadobudnutia
 • Pri predaji darovanej nehnuteľnosti sa prihliada na skutočnosť, či by bol alebo nebol príjem z predaja v čase darovania oslobodený od dane z príjmu:
 1. Ak áno, tak je výdavkom cena zistená v čase darovania (znalecký posudok)
 2. Ak nie, tak je výdavkom obstarávacia cena, za ktorú darca túto nehnuteľnosť nadobudol
 • Pri predaji nehnuteľnosti možno uplatniť preukázateľné výdavky na technické zhodnotenie alebo údržbu nehnuteľnosti
 • Pri predaji nehnuteľnosti možno uplatniť výdavky súvisiace s jej predajom (právne služby, poradenstvo)
 • Pri predaji nehnuteľnosti možno uplatniť náklady na jej obstaranie alebo výrobu (stavba domu vo vlastnej réžii)

Ak je nehnuteľnosť kúpená na hypotéku, pri predaji je možné uplatniť výdavky z úrokov na úver od banky, resp. sporiteľne a taktiež je možné zahrnúť aj iné výdavky spojené s ukončením úverovej zmluvy, vedením účtu a pod.

V prípade, ak je nehnuteľnosť vlastnená manželmi:

 • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá nie je zahrnutá v obchodnom majetku a ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa zahŕňa do základu dane u oboch manželov v rovnakom pomere. Existuje však aj možnosť dohody v inom pomere. V rovnakom pomere sa potom zahŕňajú aj výdavky.
 • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá je zhrnutá v obchodnom majetku a ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a slúži na dosiahnutie a udržanie príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti sa rozdelí medzi oboch manželov v pomere, v akom ju manželia na túto činnosť využívali. V rovnakom pomere sa potom zahŕňajú aj výdavky.
 • Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve sa započítava podľa jednotlivých pomerov. V rovnakom pomere sa započítavajú aj výdavky.