Kategórie
Témy

Daňové povinnosti pri kúpe a predaji nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti – čo potrebujete vedieť

Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec na základe výmeru nehnuteľnosti. Ak vlastníte pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor, budete povinní platiť túto daň. Tu je niekoľko dôležitých informácií o dani z nehnuteľnosti:

 1. Typy dane z nehnuteľností:

  • Daň z pozemkov: Platí sa za pozemky.
  • Daň zo stavieb: Týka sa stavieb a domov.
  • Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome: Vzťahuje sa na byty a nebytové priestory v bytových domoch.
 2. Vznik a zánik daňovej povinnosti:

  • Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti.
  • Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, ak zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
 3. Podávanie daňového priznania:

  • Daňové priznanie sa podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v katastri, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
  • Termín na podanie daňového priznania je najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka od vzniku daňovej povinnosti.
 4. Sankcie za nepodanie priznania:

  • Ak nepodáte daňové priznanie, správca dane môže uložiť pokutu. Jej spodná hranica je 5 EUR a horná hranica 3 000 EUR, maximálne do výšky vyrubenej dane.
 5. Čiastkové priznanie:

  • Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva, ak daňová povinnosť zanikla ku koncu zdaňovacieho obdobia.

Pamätajte, že daň z nehnuteľnosti je dôležitým aspektom, ktorý ovplyvňuje rozpočet miestnych samospráv. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte sa obrátiť na príslušný mestský alebo obecný úrad.

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti – oslobodenie a povinnosti

Právna úprava dane z príjmu pri predaji nehnuteľností sa nachádza v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ak daňovník predal nehnuteľnosť na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, takýto príjem je na daňové účely považovaný za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Či takýto príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha zdaneniu a je zdaniteľným príjmom alebo je oslobodený od dane, závisí od posúdenia podmienok podľa platných ustanovení zákona o dani z príjmov.

Oslobodenie od dane

Existuje niekoľko situácií, kedy je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane:

 1. Po uplynutí 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti: Ak daňovník predá nehnuteľnosť po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia, tento príjem je oslobodený od dane.
 2. Dedenie v priamom rade alebo manželstve: Príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov je oslobodený od dane, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa.
 3. Nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku: Príjem z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku je oslobodený od dane po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.
 4. Vydanie oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov: Ak ide o vydanie nehnuteľnosti oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (napr. reštitučné zákony), príjem je oslobodený od dane.

Povinnosť podať daňové priznanie

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti nie je oslobodený od dane a presiahne za zdaňovacie obdobie polovicu základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. V roku 2024 táto suma činí 2 823,24 EUR.

Ak je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a nepodáva daňové priznanie z tohto titulu.

Pri vyplňovaní daňového priznania je dôležité nielen správne uviesť príjmy, ale aj výdavky. Preukázateľne zaplatenú kúpnu cenu, finančné prostriedky vynaložené na technické zhodnotenie nehnuteľnosti, opravu a údržbu, ako aj náklady súvisiace s predajom nehnuteľnosti (napríklad poplatok realitnej kancelárii za sprostredkovanie predaja, spracovanie kúpnej zmluvy alebo správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti) môžete zahrnúť do výdavkov.

Dôležité je vedieť, že daň z príjmu sa vypočíta podľa výšky príjmu z predaja. Ak je váš príjem do sumy 47 537,98 EUR (rok 2024), sadzba dane je 19%. Ak je váš príjem vyšší, sadzba dane je 25%.

Okrem dane z príjmu nezabudnite, že je potrebné zaplatiť aj zdravotné poistenie vo výške 14% z príjmu. Presnú sumu vypočíta vaša zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania.

Kategórie
Témy

Zdaňovanie kryptomien na Slovensku – pravidlá a odporúčania

Úvod

Kryptomeny sa stali populárnym spôsobom investovania a obchodovania. Na Slovensku platia špecifické pravidlá týkajúce sa zdaňovania kryptomien. V tomto článku sa pozrieme na to, ako sú kryptomeny zdanené a aké sú odporúčania pre kryptomenových investorov.

Základné pravidlá

 • Definícia kryptomeny: Zákon o dani z príjmov nepozná priamo pojem “kryptomena”, ale definuje virtuálnu menu ako digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci a nie je nevyhnutne viazaný ako zákonné platidlo. To zahŕňa všetky kryptomeny.
 • Daňový príjem: Príjem z predaja virtuálnej meny je predmetom dane, ktorý nie je oslobodený a je považovaný za zdaniteľný. Zdaniteľným príjmom je aj príjem z ťaženia kryptomeny.

Zmeny v zdaňovaní

V roku 2024 mala vstúpiť do platnosti novela zákona, ktorá by výrazne zlepšila podmienky pre kryptomenových investorov:

 • Zníženie dane: Investorom by sa umožnilo ušetriť na daniach zo ziskov z investovania v kryptomenách. Najdôležitejšou zmenou malo byť zníženie dane na 7 %, pokiaľ splnia aktíva podmienku časového testu. Kryptomeny je potrebné držať najmenej po dobu 1 roka.

Zdaňovanie pre fyzické osoby

Príjem z obchodovania s virtuálnou menou je nutné zahrnúť do daňového priznania.

Predaj virtuálnej meny je definovaný v § 2 písm. ai) zákona o dani z príjmov, považuje sa zaň:

 • výmena virtuálnej meny za majetok,
 • výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu,
 • výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby,
 • odplatný prevod virtuálnej meny.

K zdaneniu dochádza až momentom nadobudnutia príjmu z predaja. Ak majiteľ kryptomeny ju drží bez pohybu, nezdaňuje sa.

Za príjem sa považuje aj nadobudnutie kryptomeny ťažbou.

 • Daň z príjmu: Fyzická osoba je povinná platiť pri predaji kryptomeny:
  • Daň z príjmu 19 %, ak je jej ročný príjem do 41 445,46 €.
  • Daň z príjmu 25 %, ak je jej ročný príjem nad 41 445,46 €.
  • Zdravotné odvody vo výške 14 %.

Zdaňovanie pre podnikateľov

Príjem fyzickej osoby z predaja virtuálnej meny, ktorá je majetkom podnikateľa, sa považuje za zdaniteľný príjem podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Tento príjem je súčasťou základu dane z príjmov z podnikania. Podnikatelia, ktorí používajú jednoduché alebo podvojné účtovníctvo alebo vedú daňovú evidenciu, používajú výsledky hospodárenia z účtovníctva alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami na výpočet základu dane podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov.

Podnikateľ môže odpočítať daňové výdavky podľa § 19 zákona o dani z príjmov do výšky príjmov z predaja virtuálnej meny, pričom tento odpočet je primeraný podľa § 19 odsek 2 písmeno f) zákona o dani z príjmov.

Kryptomeny a DPH

V rámci EÚ je nákup a predaj virtuálnych mien oslobodený od DPH. Avšak, platba kryptomenou za tovary a služby vyžaduje zohľadnenie DPH. Dodanie tovarov alebo služieb v kryptomene podlieha DPH rovnako ako pri platbe v bežnej mene, ako napríklad eurách.

Záver

Zdaňovanie kryptomien na Slovensku je komplexnou témou. Je dôležité sledovať aktuálne zmeny v legislatíve a konzultovať so skúseným daňovým poradcom. Nezabudnite, že tento článok slúži iba na informačné účely a nie je náhradou za profesionálnu radu. Investujte opatrne a zvážte všetky aspekty zdaňovania kryptomien.