Kategórie
Témy

Vyporiadanie hypotéky po rozvode

Rozvod manželstva prináša mnoho právnych a finančných výziev, medzi ktoré patrí aj vyporiadanie hypotéky. Tento proces vyžaduje dôkladné plánovanie a spoluprácu medzi oboma manželmi, ako aj konzultácie s odborníkmi, ako sú právnici a finanční poradcovia. V nasledujúcom článku sa budeme podrobne venovať tomu, ako postupovať pri vyporiadaní hypotéky po rozvode.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

V Slovenskej republike majetok a záväzky nadobudnuté počas manželstva patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). To znamená, že obaja manželia majú rovnaké právo na majetok a rovnakú povinnosť voči záväzkom, ktoré vznikli počas trvania manželstva. Po rozvode sa však BSM zruší a je potrebné ho vyporiadať.

Spôsoby vyporiadania majetku a hypotéky

Existujú tri hlavné spôsoby, ako vyporiadať majetok a hypotéku po rozvode:

 1. Dohoda medzi manželmi: Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom vyporiadania majetku je dohoda medzi manželmi. Táto dohoda musí byť písomná a mala by obsahovať všetky detaily o delení majetku a záväzkov vrátane hypotéky. Dohoda musí byť jasná a konkrétna, aby predišla budúcim sporom.
 2. Rozhodnutie súdu: Ak sa manželia nedokážu dohodnúť, môžu požiadať súd o rozdelenie majetku. Súd zohľadní všetky okolnosti prípadu a rozhodne o delení majetku a záväzkov. Tento proces môže byť zdĺhavý a nákladný, preto sa odporúča v prvom rade hľadať dohodu mimosúdne.
 3. Zákonné rozdelenie: Ak manželia nevyporiadajú BSM dohodou ani rozhodnutím súdu, majetok a záväzky sa rozdelia podľa zákona. Tento spôsob však nemusí vždy zohľadniť individuálne potreby a situáciu oboch manželov.

Hypotéka nadobudnutá pred manželstvom

Ak jeden z manželov uzavrel hypotéku pred manželstvom, táto hypotéka zostáva jeho osobným záväzkom. Avšak, splátky hypotéky, ktoré boli hradené počas manželstva z prostriedkov BSM, môžu byť predmetom vyporiadania. To znamená, že pri delení majetku sa zohľadnia aj tieto splátky.

Postup pri riešení hypotéky po rozvode

 1. Kontaktovanie banky: Prvým krokom je informovanie banky o rozvode a zistenie možností riešenia hypotéky. Banka môže ponúknuť rôzne riešenia, ako napríklad refinancovanie hypotéky, prevod hypotéky na jedného z manželov alebo rozdelenie hypotéky medzi oboch manželov.
 2. Odhad hodnoty nehnuteľnosti: Ak sa manželia rozhodnú predať spoločnú nehnuteľnosť, je potrebné nechať ju oceniť. Odhad hodnoty nehnuteľnosti pomôže určiť, koľko peňazí získajú z predaja a ako tieto prostriedky rozdeliť.
 3. Právna pomoc: Pri vyporiadaní majetku a hypotéky je veľmi dôležité využiť služby právnika alebo mediátora. Títo odborníci pomôžu manželom vypracovať dohodu a zabezpečiť, aby bola právne záväzná a spravodlivá.
 4. Refinancovanie hypotéky: Jedným z riešení môže byť aj refinancovanie hypotéky. To znamená, že jeden z manželov prevezme celú hypotéku na svoje meno a druhý manžel bude oslobodený od záväzkov voči banke. Tento postup však vyžaduje súhlas banky a schopnosť jedného z manželov splácať hypotéku sám.
 5. Predaj nehnuteľnosti: Ak je dohoda medzi manželmi nemožná, alebo ani jeden z manželov nemá záujem alebo schopnosť prevziať hypotéku, riešením môže byť predaj nehnuteľnosti. Získané prostriedky sa potom rozdelia medzi manželov po úhrade zostatku hypotéky.

Dôležité aspekty pri vyporiadaní hypotéky

Pri riešení hypotéky po rozvode je potrebné brať do úvahy niekoľko dôležitých aspektov:

 • Schopnosť splácania: Ak jeden z manželov prevezme hypotéku, musí mať dostatočný príjem na jej splácanie. Banka môže požadovať nové potvrdenie o príjme a ďalšie dokumenty.
 • Zmena vlastníctva nehnuteľnosti: Ak sa nehnuteľnosť prevádza na jedného z manželov, je potrebné zmeniť vlastníctvo v katastri nehnuteľností.
 • Náklady na právne služby: Využitie právnika alebo mediátora prináša náklady, ktoré by mali byť zohľadnené v celkovom vyporiadaní.
 • Daňové povinnosti: Pri predaji nehnuteľnosti môžu vzniknúť daňové povinnosti, ktoré je potrebné zohľadniť pri delení získaných prostriedkov.

Záver

Riešenie hypotéky po rozvode je komplexný proces, ktorý vyžaduje dôkladné plánovanie a spoluprácu medzi manželmi. Je dôležité, aby obaja manželia vedeli svoje práva a povinnosti a aby sa snažili dosiahnuť dohodu, ktorá bude spravodlivá pre obe strany. Využitie služieb právnikov, mediátorov a finančných poradcov môže výrazne pomôcť pri riešení týchto otázok a zabezpečiť, že celý proces prebehne čo najhladšie.