Kategórie
Témy

Maximálne odpracované hodiny na dohody mimo pracovný pomer podľa Zákonníka práce

Na pracovné dohody vykonávané mimo pracovný pomer sa vzťahuje obmedzenie týkajúce sa maximálneho počtu odpracovaných hodín. Tu je stručný prehľad toho, koľko hodín je možné najviac odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.

Zamestnávatelia majú možnosť uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer s cieľom vykonávania úloh alebo naplnenia potrieb. Avšak, táto možnosť je obmedzená a je dôležité poznať limity, ktoré určuje Zákonník práce.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer

Podľa § 223 Zákonníka práce môže zamestnávateľ uzatvárať nasledujúce dohody:

  • Dohodu o vykonaní práce: Umožňuje zamestnávateľovi uzatvoriť dohodu, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom.
  • Dohodu o pracovnej činnosti: Slúži na príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce.
  • Dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce: Tento druh dohody zahŕňa prácu závislú od striedania ročných období, ktorá nesmie presiahnuť osem mesiacov v kalendárnom roku.
  • Dohodu o brigádnickej práci študentov: Umožňuje študentom vykonávať príležitostnú prácu v súlade so štúdiom.

Maximálny počet odpracovaných hodín

  • Dohoda o vykonaní práce: Maximálny počet hodín na rok je 350 hodín pre každú uzatvorenú dohodu o vykonaní práce.
  • Dohoda o pracovnej činnosti: Maximálny počet hodín za týždeň je 10 hodín. Tento limit je pevný a nemôže byť prekročený.
  • Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce: Maximálny počet hodín za rok je 520 hodín.
  • Dohoda o brigádnickej práci študentov: Maximálny počet hodín za týždeň je 20 hodín v priemere za celú dobu trvania dohody.

Je dôležité poznamenať, že pri uzatváraní viacerých dohôd o práci s tým istým zamestnávateľom sa počet odpracovaných hodín na základe všetkých dohôd musí dodržať. Okrem toho existujú aj ďalšie obmedzenia týkajúce sa maximálneho počtu hodín odpracovaných počas 24 hodín pre jednotlivých pracovníkov.

Takže nezabudnite, pri uzatváraní a plánovaní pracovných dohôd dodržujte tieto právne rámce a ochránite práva a zdravie vašich zamestnancov.