Kategórie
Témy

Príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa – REKREAČNÝ POUKAZ

Od 1. januára 2019 majú niektorí zamestnanci nárok na príspevok na rekreáciu od svojho zamestnávateľa. Taktiež povinnosť poskytnúť tento príspevok sa netýka ani všetkých zamestnávateľov.

Príspevok na rekreáciu zamestnancov a podmienky jeho poskytovania boli do právneho poriadku zavedené zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákonom č. 347/2018 Z. z. sa novelizujú nasledovné právne predpisy, ktoré upravili podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu:

Príspevok na rekreáciu je povinný poskytnúť zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov.

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, príspevok na rekreáciu poskytnúť nemusia. Takíto zamestnávatelia sa teda rozhodnú, či príspevok na rekreáciu poskytnú.

Zamestnávateľ v prípade ak je povinný poskytovať príspevok, poskytne tento príspevok len zamestnancovi, ktorý spĺňa podmienky, ktoré stanovuje Zákonník práce v § 152a. Podmienkou nároku na príspevok na rekreáciu je trvanie pracovného pomeru u tohto zamestnávateľa nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa.

Príspevok na rekreáciu sa poskytuje 2 spôsobmi:

 • žiadosť zamestnanca vo forme preplatenia oprávnených výdavkov v sume 55 %, najviac však v sume 275,- EUR za kalendárny rok
 • vo forme rekreačného poukazu

Forma poskytnutia rekreačného poukazu je na vôli zamestnávateľa.

Zamestnanec je povinný preukázať oprávnené výdavky, ktoré žiada preplatiť najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie

Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky, ktoré žiada preplatiť účtovnými dokladmi, ktorých súčasťou je označenie zamestnanca.

Čo sa považuje za účtovné doklady a aké majú mať náležitosti upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Preplácajú sa len tzv. oprávnené výdavky. V zmysle Zákonníka práce ide o:

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti

Oprávnené výdavky sa môžu týkať aj ďalších osôb zúčastňujúcich sa na spoločnej rekreácii s týmto dotknutým zamestnancom – manžel, vlastné dieťa, dieťa v náhradnej starostlivosti, alebo v starostlivosti pred osvojením, či ďalšie osoby žijúce s týmto zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Maximálna suma však predstavuje stále príspevok vo výške len 275,- EUR.

V prípade poskytnutia rekreačného poukazu, tento možno použiť len v Slovenskej republike a len u poskytovateľov, ktorí majú zmluvu s vydavateľom tohto rekreačného poukazu.

Rekreačný poukaz je neprenosný a platí len do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.

Príspevok na rekreáciu je príjmom, ktorý nepodlieha dani z príjmov v rámci príjmov zo závislej činnosti. Súčasne sa tento príspevok zahŕňa do daňových výdavkov zamestnávateľa.

Nárok na príspevok na rekreáciu majú tiež osoby v štátne službe v zmysle nasledujúcich právnych predpisov:

 • zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • zákon č. 200/1998 z. o štátnej službe colníkov
 • zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
 • zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov
 • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

Dôvodom zavedenia príspevku na rekreáciu je motivovanie zamestnancov, aby strávili dovolenku na Slovensku.