Kategórie
Témy

Ako zmeniť zdravotnú poisťovňu

Ako zmeniť zdravotnú poisťovňu v Slovenskej republike

Chystáte sa zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu na Slovensku? Nechcete prísť o dôležité informácie o tom, ako na to? Prečítajte si nášho sprievodcu, ktorý vám poskytne všetky dôležité informácie o zmene zdravotnej poisťovne a jej povinnostiach.

1. Kedy a ako môžete zmeniť zdravotnú poisťovňu?

Zmena zdravotnej poisťovne (ZP) je možná raz ročne, konkrétne do konca septembra. Na Slovensku máte možnosť vybrať si medzi tromi inštitúciami: štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými poisťovňami Dôvera a Union. Táto flexibilita umožňuje poisťovniam súťažiť o poistencov a ponúkať rôzne výhody, ako napríklad príspevky na stomatológa, vrátenie doplatkov za lieky a ďalšie.

2. Postup pri zmene zdravotnej poisťovne

Na zmenu ZP musíte do jednej z vybraných inštitúcií podať prihlášku, najneskôr do 30. septembra daného kalendárneho roka. Po potvrdení prihlášky budete do novej poisťovne patriť od 1. januára nasledujúceho roka. Ak prihlášku podáte až po 30. septembri, zmena poisťovne začne platiť až o rok neskôr.

Príklad podania prihlášky pre zmenu zdravotnej poisťovne:

  • Ak podáte prihlášku do 10. septembra 2022, začnete patriť k novej poisťovni od 1. januára 2023.
  • Ak podáte prihlášku až 5. októbra 2022, zmena sa uplatní od 1. januára 2024.

Prijímanie prihlášok je možné elektronicky, telefonicky, poštou alebo osobne, pričom každá poisťovňa má svoje vlastné postupy.

3. Povinnosti poistenca po zmene ZP

Poistenec nemusí podpisovať žiadne ďalšie zmluvy so zdravotnou poisťovňou. Stačí, ak oznámi zmenu ZP svojmu zamestnávateľovi do 8. januára nasledujúceho roka. Táto povinnosť zabezpečuje, že váš zamestnávateľ bude odvádzať poistné na správnu poisťovňu. Nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k pokute vo výške 340 eur.

4. Povinnosti zamestnávateľa po zmene ZP zamestnanca

Zamestnávateľ má niekoľko povinností po tom, ako sa zamestnanec rozhodne zmeniť svoju ZP. Musí aktualizovať informácie v mzdovom softvéri, vrátane zadania čísla účtu pre nové odvody. Taktiež musí zabezpečiť odhlásenie zo staršej poisťovne a prihlásenie do novej do ôsmich pracovných dní.

5. Späťvziatie prihlášky a zákonné povinnosti

Ak sa rozhodnete vzdať sa zmeny ZP, môžete to urobiť písomne do konca septembra. Je dôležité mať na pamäti, že prihlášku môžete podať len do jednej poisťovne. Ak podáte viacero prihlášok, musíte stiahnuť tie, ktoré nechcete, a informovať ostatné poisťovne, inak budú všetky neplatné.

6. Novely v zákone o zdravotných poisťovniach

Plánujú sa novely v zákone o zdravotných poisťovniach, ktoré by umožnili zdravotným poisťovniam odmietnuť prijatie prihlášky, ak nebudú obsahovať všetky potrebné informácie alebo ak budú podané nezákonne. Tiež sa zavádza povinnosť pre predchádzajúcu poisťovňu písomne informovať poistenca o prihlásení do inej poisťovne.

Kategórie
Témy

Zmena zdravotnej poisťovne

Zmeniť zdravotnú poisťovňu možno len raz ročne, a to do konca septembra. Poistenec sa tak môže rozhodnúť na základe benefitov, ktoré mu rôzna poisťovňa ponúka.

Zmenu je možné vykonať tak, že poistenec si podá prihlášku do jednej z poisťovní, a to najneskôr do 30.9. daného kalendárneho roka a poisteným v novej poisťovni sa potom stáva až od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka.

Poisťovňa, do ktorej si dal poistenec prihlášku, je následne povinná túto skutočnosť oznámiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a to do 10.10. Poistencovi je povinná potvrdiť prihlášku do 30.11.

Nová poisťovňa je povinná zaslať poistencovi do 10 dní od potvrdenia prihlášky preukaz poistenca, alebo len európsky preukaz poistenca, ak má občiansky preukaz s čipom.

Okrem podanej prihlášky poistenec nepodpisuje žiadnu zmluvu s novou zdravotnou poisťovňou.

Poistenec musí zmenu zdravotnej poisťovne nahlásiť svojmu zamestnávateľovi, a to do 8.1. nasledujúceho kalendárneho roka. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je v opačnom prípade oprávnený poistencovi udeliť pokutu vo výške 340 EUR. Do toho istého dátumu je potrebné oznámiť novej zdravotnej poisťovni aj platiteľa poistného, ak došlo k jeho zmene od podania prihlášky do novej poisťovne.

Pôvodný preukaz poistenca nie je potrebné vracať poisťovni, rovnako tak nie je potrebné zmenu zdravotnej poisťovne hlásiť žiadnemu lekárovi.

V prípade SZČO je potrebné zmeniť platby v prospech novej poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný odhlásiť zamestnanca z pôvodnej zdravotnej poisťovne a prihlásiť ho v novej do 8 pracovných dní. Taktiež musí vykonať zmenu v rámci vedenia svojej mzdovej agendy. Ak zamestnávateľ v konkrétnej poisťovni ešte nemá žiadneho zamestnanca, musí taktiež vykonať registráciu zamestnávateľa do 8 pracovných dní prostredníctvom tlačiva „Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného“, a to len elektronickou formou.

Zamestnanec môže svoju prihlášku do novej zdravotnej poisťovne taktiež vziať späť, a to aj bez uvedenia dôvodu. Takto môže učiniť rovnako do konca septembra daného kalendárneho roka, ak tomu predchádzalo podanie takejto prihlášky.

Poistenec si nemôže podať prihlášku duplicitne vo viacerých poisťovniach. V takom prípade bude jeho prihláška neakceptovaná. Rovnako nebude akceptovaná, ak neobsahuje zákonné náležitosti a nedôjde ani dodatočne k odstráneniu ich nedostatkov.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet zdravotného a sociálneho poistenia SZČO

Kalkulačka na výpočet zdravotného a sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) na Slovensku.