Splnomocnenie na používanie motorového vozidla

Splnomocnenie na vedenie auta na Slovensku Právna úprava v Slovenskej republike sa nezaoberá splnomocnením na vedenie cudzieho motorového vozidla. Prípadným splnomocnením ale nič nepokazíte. V takomto prípade sa musí jednať o splnomocnenie overené najlepšie u notára, prípadne na matrike na mestskom / obecnom úrade. Overenie sa vyžaduje na strane splnomocniteľa, podpis splnomocnenca sa nevyžaduje. V […]

Ako kúpiť výhodne pozemok od štátu

Slovenský pozemkový fond realizuje odplatný prevod vlastníctva k pozemkom len v prípadoch, vymedzených platnými právnymi predpismi. V iných prípadoch ako stanovených platnými právnymi predpismi Slovenský pozemkový fond nie je oprávnený pozemky predávať. Fond sa pri predaji pozemkov, pri prevode vlastníctva k pozemkom riadi tiež internými predpismi. Predaj pozemkov Pozemky Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu […]

Daňové priznanie – DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, teda fyzická ako aj právnická osoba, ktorej vznikla daňová povinnosť. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na konkrétny rok je povinný podať daňovník, ktorý sa […]