Kategórie
Témy

Prepis auta zo zahraničia

Postup pri kúpe auta v zahraničí a jeho prihlásení

1) Odhlásenie auta v pôvodnej krajine

V prípade kúpy auta v zahraničí má pôvodný majiteľ povinnosť najskôr odhlásiť predávané vozidlo v krajine, kde je prihlásené. Toto sa vyznačí v dokladoch vozidla a súčasne sú vydané vývozné značky.

2) Uznanie typového schválenia dovezeného auta

Následne je potrebné podať žiadosť, a to buď Žiadosť o typové schválenie dovezeného vozidla alebo Žiadosť o uznanie typového schválenia dovezeného vozidla. Ak príslušný okresný úrad zistí, že predmetné auto nemá typové schválenie ES, tak sám úrad prekvalifikuje žiadosť na žiadosť o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla.

V prípade áut dovezených z členských štátov Európskej únie a ak boli tieto boli zaregistrované v inom členskom štáte sa typové schválenie preukazuje osvedčením o evidencii zo štátu dovozu a výrobným štítkom, na ktorom je uvedená značka typového schválenia ES. V prípade nových áut sa typové schválenie ES preukazuje osvedčením o zhode COC a výrobným štítkom.

Žiadosť o uznanie typového schválenia ES sa podáva na Okresnom úrade – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, ktorá bude novým vlastníkom vozidla.

Doklady potrebné na predloženie spolu so žiadosťou o uznanie typového schválenia:

– osvedčenie o evidencii;

– doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v členskom štáte – len ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii;

– odborný posudok o kontrole originality (KO) vozidla s výsledkom hodnotenia = spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, nie starší ako 15 dní (originál odborného posudku o kontrole originality vozidla a kontrolná nálepka);

– protokol o technickej kontrole (TK) vozidla – originál;

– protokol o emisnej kontrole (EK), s výsledkom hodnotenia – originál;

– potvrdenie o zaplatení poplatku za spracovanie odpadu za dovezené vozidlo;

– kolky;

– na uplatnenie zásady rýchlosti konania možno doložiť k žiadosti fotografie auta, výrobného štítku, VIN a podobne.

Typové schválenie ES sa preukazuje, u ojazdených vozidiel, osvedčením o evidencii zo štátu dovozu a výrobným štítkom, na ktorom je uvedená značka typového schválenia ES.

Všetky doklady musia byť v slovenskom alebo českom jazyku, v opačnom prípade sa vyžaduje ich úradný preklad.

Úrad je oprávnený vyžadovať aj privezenie vozidla na obhliadku na skontrolovanie údajov v predložených listinách.

Po predložení žiadosti, všetkých dokladov a dokumentov, úrad tieto posúdi a ak nenájde nesúlad alebo nezrovnalosť, nepochybuje o pravosti predložených dokumentov a podobne, uzná typové schválenie ES.

3) Prihlásenie auta dovezeného zo zahraničia do evidencie

Je potrebné predložiť žiadosť o prihlásenie auta do evidencie. Žiadosť na prihlásenie auta sa podáva na príslušnom Okresnom úrade – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, ktorá je novým vlastníkom auta.

Doklady potrebné na predloženie pri prihlásení auta spolu s vyplnenou žiadosťou o zapísanie vozidla do evidencie:

osvedčenie o evidencii, časť II;

– rozhodnutie o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia ES;

– potvrdenie o zaplatení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP);

plnomocenstvo – v prípade nechania sa zastupovať;

– ak je vlastníkom firma alebo živnostník – originál výpisu z obchodného alebo živnostenského registra;

– osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla – ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom je také, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km);

– uhradenie správneho poplatku v aktuálnej výške podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

V prípade ak ide o nové auto dovezené z iného členského štátu Európskej únie, je potrebné predložiť aj potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v SR. Toto potvrdenie nie je potrebné ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre DPH a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.

Na všetky tieto kroky je možné splnomocniť tretiu osobu v prípade ak to vyžadujú osobné okolnosti. Stačí na to využiť splnomocnenie na prepis auta.

Kategórie
Vzory

VZOR: Splnomocnenie na prepis auta

Osoba, ktorá nadobudla motorové vozidlo a nemá možnosť osobne nahlásiť prihlásenie alebo odhlásenie motorového vozidla môže využiť inštitút plnomocenstva na účely prepisu auta, teda jeho prihlásenia alebo odhlásenia.

Údaje potrebné pre splnomocnenie na prepis auta:

  1. údaje o vlastníkovi – splnomocniteľ
  2. údaje o osobe, ktorá bude za vlastníka konať – splnomocnenec
  3. údaje o motorovom vozidle
  4. dátum a miesto podpísania splnomocnenia na prepis auta
  5. podpis splnomocniteľa a splnomocnenca spolu s vyhlásením, že dané splnomocnenie na prepis auta prijíma

POZOR: Podpis splnomocniteľa – vlastníka motorového vozidla musí byť úradne overený, teda u notára alebo na matrike.

———————VZOR———————

Splnomocnenie na prepis auta

František Dlhý, nar. 13.10.1968, r. č. 123456/7890, bytom: Lodná 24, 841 01 Bratislava, číslo OP: SA123456,
ďalej ako „splnomocniteľ

t ý m t o
s p l n o m o c ň u j e m

Leoša Teplického, nar. 04.08.1985, r. č. 123456/7890, bytom: Kvetná 41, 852 02 Bratislava, číslo OP KL123456, ďalej ako „splnomocnenec

na zastupovanie pri všetkých a akýchkoľvek právnych úkonoch spojených s motorovým vozidlom Lada 2100, výrobné číslo podvozku /VIN/ WVBZZZ5CZ6P012345, typ motora BGC 751234, biela metalíza, dátum prvej evidencie 12.07.1975, evidenčné číslo vozidla BA-000AB, číslo technického preukazu SF 0023045.

Za týmto účelom je splnomocnenec oprávnený najmä, no nie výlučne, na právne úkony spojené s:

  • prihlásením motorového vozidla do príslušnej evidencie;
  • dočasným vyradením motorového vozidla, predĺžením dočasného vyradenia alebo opätovným 
uvedením motorového vozidla do premávky na pozemných komunikáciách;
  • uznaním typového schválenia ES / uznaním schválenia/ schválením jednotlivo dovezeného motorového vozidla;
  • vykonaním STK, EK, kontroly originality a iných potrebných kontrol motorového vozidla;
  • dojednaním poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenou prevádzkou motorového vozidla, a iné.

Splnomocnenec je oprávnený zastupovať splnomocniteľa na vykonanie vyššie uvedených úkonov pred príslušnými orgánmi a právnickými osobami, príslušným okresným úradom, dopravným inšpektorátom, stanicami kontroly STK, EK, kontroly originality a akýmikoľvek inými orgánmi a právnickými osobami.

Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo tretej osobe na vykonanie vyššie uvedených úkonov.

Plná moc sa vydáva na dobu neurčitú.

Splnomocnenec toto splnomocnenie na prepis auta prijíma v plnom rozsahu.

 

V Bratislave, dňa 22.11.2019.

 

splnomocniteľ (podpis)

 

splnomocnenec (podpis)

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Splnomocnenie na používanie motorového vozidla / Plná moc na použitie auta – V NEMČINE

———————VZOR———————

Genehmigung zur Benutzung eines Kraftfahrzeugs

Ján Kubačka, geboren 07.09.1957, ID nummer 122226/7890, ständiger Wohnsitz: Prístavná 66, 841 01 Bratislava, ID Card nummer: SA188756, as „Siedler

h i e r m i t

i c h   e r l a u b e

Miroslav Novák, geboren 11.10.1974, ID nummer 987554/3290, ständiger Wohnsitz: Ružinovská 31, 852 02 Bratislava, ID Card nummer KL985534, as „Treuhänder

für die Verwendung eines persönlichen Kraftfahrzeugs Mazda 6, Chassis-Seriennummer /VIN/ WVBZZZ5CZ6P016945, Motortyp BGC 752411, rot metallic, Datum der Erstzulassung 14.05.2014, Kfz-Kennzeichen BA-999AB, Nummer der technischen Lizenz SF 129996, Reisen in alle Staaten der Europäischen Union und in das Gebiet der Slowakischen Republik.

Die Ermächtigung wird auf unbestimmte Zeit erteilt.

In Bratislava, 21.06.2017.

Ján Kubačka

Siedler

———————VZOR———————

Viac k téme „Splnomocnenie na používanie motorového vozidla“ TU!

Splnomocnenie v slovenčine TU!

Splnomocnenie v angličtine TU!

Kategórie
Témy

Splnomocnenie na používanie motorového vozidla

Splnomocnenie na vedenie auta na Slovensku
Právna úprava v Slovenskej republike sa nezaoberá splnomocnením na vedenie cudzieho motorového vozidla. Prípadným splnomocnením ale nič nepokazíte. V takomto prípade sa musí jednať o splnomocnenie overené najlepšie u notára, prípadne na matrike na mestskom / obecnom úrade. Overenie sa vyžaduje na strane splnomocniteľa, podpis splnomocnenca sa nevyžaduje. V prípade zastavenia vozidla policajnou hliadkou stačí ústne vyhlásenie, že sa jedná o požičané, prípadne firemné vozidlo a pokiaľ nie je vozidlo v pátraní, policajti nemajú dôvod čokoľvek riešiť.

Na zmluve by skôr malo záležať majiteľovi auta, teda splnomocniteľovi, a to pre prípad, že by auto spôsobilo nehodu a podobne a majiteľ mohol preukázať, že v tom čase užíval vozidlo niekto iný.

Od januára 2014 na Slovensku platí objektívna zodpovednosť. To znamená, že čokoľvek bolo spôsobené daným vozidlom je na škodu majiteľa, bez ohľadu na to, kto vozidlo viedol.

Nechať inej osobe auto do užívania možno splnomocnením na vedenie motorového vozidla, ale napríklad aj spísaním zmluvy o prenájme motorového vozidla, prípadne zmluvy o výpožičke motorového vozidla, ak sa jedná o bezodplatné užívanie auta.

Splnomocnenie na vedenie auta v zahraničí
Iná situácia ale nastáva v zahraničí, pokiaľ plánujete ísť autom, ktorého vlastníkom je niekto iný. Každá krajina má vlastné predpisy. V krajinách ako Česká republika a Maďarsko splnomocnenie nepotrebujete, ale napríklad v krajinách ako Poľsko, Ukrajina, Nemecko a Chorvátsko ale splnomocnenie potrebné je. Pre každý prípad a pre ušetrenie si starostí pri ceste do zahraničia je najlepším riešením splnomocnenie so sebou mať.

Na to, aby bola takáto verejná listina / dokument platný aj v zahraničí, musí obsahovať osvedčenie „Apostille“.

V každom prípade je potrebné, aby ste si pred cestou do tej ktorej krajiny a taktiež aj všetkých krajín, cez ktoré prechádzate, naštudovali ich predpisy ohľadne vedenie cudzieho motorového vozidla. Univerzálnym riešením bude mať so sebou notársky overené splnomocnenie na vedenie motorového vozidla v anglickom jazyku.

Pri udeľovaní splnomocnenia taktiež treba myslieť na povinnosti vyplývajúce zo Zákona o cestnej premávke.

Kategórie
Vzory

VZOR: Splnomocnenie na používanie motorového vozidla / Plná moc na použitie auta – V ANGLIČTINE

———————VZOR———————

Authorization for the use of a motor vehicle

Ján Kubačka, born 07.09.1957, ID number 122226/7890, permanent residence: Prístavná 66, 841 01 Bratislava, ID Card number: SA188756,
as „settlor

h e r e b y 
I   a u t h o r i z e

Miroslav Novák, born 11.10.1974, ID number 987554/3290, permanent residence: Ružinovská 31, 852 02 Bratislava, ID Card number KL985534, as „trustee

for the use of a personal motor vehicle Mazda 6, chasis Serial Number /VIN/ WVBZZZ5CZ6P016945, engine type BGC 752411, red metallic, date of first registration 14.05.2014, vehicle registration number BA-999AB, number of technical license SF 129996 to travel to all states of the European Union and the territory of the Slovak Republic.

The authorization is issued indefinitely.

In Bratislava, 21.06.2017.

Ján Kubačka
settlor

———————VZOR———————

Viac k téme „Splnomocnenie na používanie motorového vozidla“ TU!

Splnomocnenie v slovenčine TU!

Splnomocnenie v nemčine TU!

Kategórie
Vzory

VZOR: Splnomocnenie na používanie motorového vozidla / Plná moc na použitie auta

———————VZOR———————

Splnomocnenie na používanie motorového vozidla

 

Ján Kubačka, nar. 07.09.1957, r. č. 122226/7890, bytom: Prístavná 66, 841 01 Bratislava, číslo OP: SA188756,
ďalej ako „splnomocniteľ

t ý m t o
s p l n o m o c ň u j e m

Miroslava Nováka, nar. 11.10.1974, r. č. 987554/3290, bytom: Ružinovská 31, 852 02 Bratislava, číslo OP KL985534, ďalej ako „splnomocnenec

na používanie osobného motorového vozidla Mazda 6, výrobné číslo podvozku /VIN/ WVBZZZ5CZ6P016945, typ motora BGC 752411, červená metalíza, dátum prvej evidencie 14.05.2014, evidenčné číslo vozidla BA-999AB, číslo technického preukazu SF 129996 na cesty do všetkých štátov Európskej únie a na území SR.

Plná moc sa vydáva na dobu neurčitú.

V Bratislave, dňa 21.06.2017.

 

 

Ján Kubačka
splnomocniteľ

———————VZOR———————

Viac k téme „Splnomocnenie na používanie motorového vozidla“ TU!

Splnomocnenie v angličtine TU!

Splnomocnenie v nemčine TU!