Kategórie
Témy

Ako kúpiť výhodne pozemok od štátu

Slovenský pozemkový fond realizuje odplatný prevod vlastníctva k pozemkom len v prípadoch, vymedzených platnými právnymi predpismi. V iných prípadoch ako stanovených platnými právnymi predpismi Slovenský pozemkový fond nie je oprávnený pozemky predávať.

Fond sa pri predaji pozemkov, pri prevode vlastníctva k pozemkom riadi tiež internými predpismi.

Predaj pozemkov

Pozemky Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu

1. Predaj pozemkov na výstavbu a ťažbu – na základe § 34 ods. 4 písm. d) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

2. Predaj pozemkov na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom a utvárania vhodných pozemkovoprávnych pomerov na hospodárenie na pôde – na základe §§ 16-19 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v platnom znení:

a) vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka, ktorý vlastní nadpolovičný podiel, a nie je možné alebo pre fond účelné rozdelenie pozemku,

b) zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nehnuteľnosti iného vlastníka,

c) nemožnosť pozemok samostatne účelne využiť (žiadateľ musí mať vzťah k žiadanému pozemku, t.z. napr. spoločnú hranicu žiadaného a svojho pozemku),

d) založenie trvalých porastov,

e) usporiadanie vlastníctva k pozemkom v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo správcov lesného majetku štátu,

f) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami a primeraným priľahlým pozemkom,

g) vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkových osadách, v ktorých vlastnícke právo sa nevyporiadava podľa osobitného predpisu,

h) vyporiadania vlastníctva k pozemku, na ktorom je založený vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnica.

3. Predaj pozemkov pre prípravu významných investícii – na základe zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií v znení neskorších predpisov.

4. Predaj pozemkov na zriadenie priemyselných parkov – na základe zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe § 34 ods. 4 písm. d) zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

5. Predaj pozemkov na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic – na základe zákona 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.

Pozemky nezistených vlastníkov ( § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z. v platnom znení), ktoré sú v nakladaní Slovenského pozemkového fondu

Slovenský pozemkový fond môže previesť vlastníctvo k takýmto pozemkom len v prípadoch vymenovaných v § 19 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení:

1. účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitného predpisu

2. rozhodnutie o zriadení priemyselného parku podľa osobitného predpisu

3. usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami do 24. júna 1991 na účely poľnohospodárskej výroby,

4. usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve štátu slúžiacim ozbrojeným silám Slovenskej republiky,

5. usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vybudovanými vo verejnom záujme,

6. usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami, ako sú uvedené v písmenách c) až e), a zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nim,

7. usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa osobitných predpisov, kúpnou zmluvou alebo zámennou zmluvou.

BEZODPLATNÝ PREVOD POZEMKOV

Slovenský pozemkový fond môže uzatvárať zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom na obec. Ide o prevod v zmysle § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení. Bezodplatný prevod vlastníctva na obec je možný len k pozemku, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe SPF. Zároveň musí byť splnená podmienka, že na pozemku má byť podľa právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby umiestnená stavba, ktorej stavebníkom bude obec, a ktorá je podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie verejnoprospešná. Žiadateľom o bezodplatný prevod môže byť v zmysle platných právnych predpisov len obec.

Zdroj: www.pozfond.sk