Kategórie
Témy

Zmena zdravotnej poisťovne

Zmeniť zdravotnú poisťovňu možno len raz ročne, a to do konca septembra. Poistenec sa tak môže rozhodnúť na základe benefitov, ktoré mu rôzna poisťovňa ponúka.

Zmenu je možné vykonať tak, že poistenec si podá prihlášku do jednej z poisťovní, a to najneskôr do 30.9. daného kalendárneho roka a poisteným v novej poisťovni sa potom stáva až od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka.

Poisťovňa, do ktorej si dal poistenec prihlášku, je následne povinná túto skutočnosť oznámiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a to do 10.10. Poistencovi je povinná potvrdiť prihlášku do 30.11.

Nová poisťovňa je povinná zaslať poistencovi do 10 dní od potvrdenia prihlášky preukaz poistenca, alebo len európsky preukaz poistenca, ak má občiansky preukaz s čipom.

Okrem podanej prihlášky poistenec nepodpisuje žiadnu zmluvu s novou zdravotnou poisťovňou.

Poistenec musí zmenu zdravotnej poisťovne nahlásiť svojmu zamestnávateľovi, a to do 8.1. nasledujúceho kalendárneho roka. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je v opačnom prípade oprávnený poistencovi udeliť pokutu vo výške 340 EUR. Do toho istého dátumu je potrebné oznámiť novej zdravotnej poisťovni aj platiteľa poistného, ak došlo k jeho zmene od podania prihlášky do novej poisťovne.

Pôvodný preukaz poistenca nie je potrebné vracať poisťovni, rovnako tak nie je potrebné zmenu zdravotnej poisťovne hlásiť žiadnemu lekárovi.

V prípade SZČO je potrebné zmeniť platby v prospech novej poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný odhlásiť zamestnanca z pôvodnej zdravotnej poisťovne a prihlásiť ho v novej do 8 pracovných dní. Taktiež musí vykonať zmenu v rámci vedenia svojej mzdovej agendy. Ak zamestnávateľ v konkrétnej poisťovni ešte nemá žiadneho zamestnanca, musí taktiež vykonať registráciu zamestnávateľa do 8 pracovných dní prostredníctvom tlačiva „Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného“, a to len elektronickou formou.

Zamestnanec môže svoju prihlášku do novej zdravotnej poisťovne taktiež vziať späť, a to aj bez uvedenia dôvodu. Takto môže učiniť rovnako do konca septembra daného kalendárneho roka, ak tomu predchádzalo podanie takejto prihlášky.

Poistenec si nemôže podať prihlášku duplicitne vo viacerých poisťovniach. V takom prípade bude jeho prihláška neakceptovaná. Rovnako nebude akceptovaná, ak neobsahuje zákonné náležitosti a nedôjde ani dodatočne k odstráneniu ich nedostatkov.