Kategórie
Témy

Ako sa brániť proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy

V zmysle právneho poriadku SR je možné sa brániť proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy viacerými spôsobmi:

  • Odvolanie proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy,
  • Obnova konania,
  • Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
  • Správna žaloba na správny súd,
  • Kasačná sťažnosť.
Odvolanie proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy

Každé rozhodnutie orgánu verejnej správy obsahuje na konci poučenie, či je možné sa voči nemu odvolať a ak áno, kde a v akej lehote, prípadne je uvedené, že takéto rozhodnutie je konečné a nie je možné sa voči nemu odvolať.

Ak sa jednalo o rozhodnutie prvostupňového orgánu, spravidla je možné odvolanie sa na tom istom orgáne, ktorý takéto rozhodnutie vydal, väčšinou v lehote 15 dní. Lehotu je potrebné dodržať, inak by jej zmeškanie malo za následok zamietnutie odvolania. Lehota je zachovaná, ak v posledný deň tejto lehoty je odvolanie podané na pošte. Ak posledný deň pripadne na sviatok alebo víkend, posledným dňom je najbližší pracovný deň.

O odvolaní potom rozhoduje nadriadený orgán. Môže však rozhodnúť aj ten orgán, ktorý rozhodnutie vydal, avšak len v prípade, že takému odvolaniu mieni vyhovieť v plnom rozsahu a všetky osoby ako účastníci konania musia s novým rozhodnutím súhlasiť.

V prípade, ak je odvolanie dôvodné, odvolací orgán zruší rozhodnutie a vec vráti na ďalšie konanie a nové rozhodnutie prvostupňovému správnemu orgánu. Ak dôvodné nie je, odvolanie zamietne a rozhodnutie prvostupňového orgánu potvrdí, čím sa stáva takéto rozhodnutie právoplatné.

Obnova konania

Ďalším opravným prostriedkom, ktorým možno napadnúť rozhodnutie orgánu verejnej správy, je obnova konania. Predpokladom pre využitie tohto inštitútu je, aby bolo rozhodnutie už právoplatné.

Obnova konania prichádza do úvahy vtedy, ak sa objavili nové skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré nemohla osoba využiť už v pôvodnom konaní bez svojej viny, prípadne nebolo možné vykonať dôkazy v pôvodnom konaní, alebo bolo rozhodnuté v dôsledku trestného činu subjektov konania.

Žalobu na obnovu konania je možné podať do 3 mesiacov, odkedy sa subjekt dozvedel o dôvode, pre ktorý ju môže podať, najneskôr do 3 rokov od vydania právoplatného rozhodnutia vo veci.

Obnova konania má dve štádiá, v prvom sa skúma prípustnosť obnovy konania a druhé predstavuje samotné obnovené konanie s novým rozhodnutím vo veci.

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

Nezákonné rozhodnutie môže preskúmať nadriadený správny orgán. Platí rovnako 3-ročná lehota na preskúmanie právoplatného rozhodnutia. Po jej uplynutí už nemožno preskúmať rozhodnutie mimo odvolacieho konania.

Správna žaloba na správny súd

Proti právoplatnému rozhodnutiu je možné taktiež podať tzv. správnu žalobu na súd. V rámci správneho súdnictva potom súdy preskúmavajú na základe žaloby zákonnosť rozhodnutia orgánu verejnej správy.

Pre podanie takejto žaloby je potrebné, aby osoba vyčerpala všetky dostupné riadne opravné prostriedky (odvolanie).

Žaloba sa podáva spravidla do 2 mesiacov od oznámenia, voči ktorému smeruje.

Správnu žalobu sú oprávnení podať v rôznych prípadoch len určité osoby. Môže sa jednať o prokurátora, ktorý ju podáva v súvislosti s protestom prokurátora. V niektorých prípadoch je nutné zastúpenie advokátom.

Súd potom v rámci konania preskúmava zákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu. Ak nezistí porušenie zákona, žalobu zamietne. Ak sa zistí porušenie, súd zruší rozhodnutie správneho orgánu.

Podanie takejto žaloby nemá odkladný účinok.

V rámci správnej žaloby však je možné podať návrh súdu, aby jej priznal odkladný účinok. V takom prípade až do rozhodnutia súdu sú pozastavené účinky z právoplatného rozhodnutia správneho orgánu.

Kasačná sťažnosť

V prípade, ak aj súd zamietne žalobu pre jej nedôvodnosť, stále je možné jej preskúmanie v rámci kasačnej sťažnosti, o ktorej rozhoduje Najvyšší súd SR.

Lehota na podanie kasačnej sťažnosti je 1 mesiac od doručenia rozhodnutia krajského súdu o správnej žalobe.

Kasačnú sťažnosť je možné podať len prostredníctvom advokáta, ktorý musí osobu zastupovať aj v konaní. Výnimkou sú prípady, ak osoba má sama právnické vzdelanie, alebo ak ide o rozhodnutie v sociálnej veci.

Výsledok kasačnej sťažnosti je zrušenie rozhodnutia krajského súdu a vrátenie veci krajskému súdu na ďalšie konanie a rozhodnutie, alebo jej zamietnutie, ak bola nedôvodná.

Najvyšší súd v prípade, že krajský súd zamietol správnu žalobu napriek tomu, že správny orgán porušil zákon, môže Najvyšší súd taktiež zmeniť rozhodnutie krajského súdu a rozhodnutie správneho orgánu zrušiť.

Kategórie
Vzory

VZOR: Odvolanie (stiahnutie) výpovede

Jedným z následkov podanej výpovede, či už zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa, je plynutie výpovednej doby. Táto je v rozsahu minimálne jedného mesiaca v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru.

Počas tejto doby si môže zamestnávateľ ale aj zamestnanec rozmyslieť ukončenie pracovného pomeru a podanú výpoveď odvolať, respektíve stiahnuť.

Postup pre takéto odvolanie / stiahnutie podanej výpovede upravuje Zákonník práce v § 61 ods. 4., ktorý hovorí, že výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

Tu prichádzajú v úvahu dva možné scenáre:

  1. V prípade, ak výpoveď ešte nebola doručená druhej strane a tá by si výpoveď rozmyslela, má možnosť ešte pred samotným doručením túto vziať späť spôsobom, že osobne na pracovisku predloží odvolanie / späťvzatie výpovede a tým pádom sa na podanú výpoveď, ktorá následne bude doručená, bude hľadieť ako keby ani nebola podaná a tým pádom ju de facto anuluje a pracovný pomer bude naďalej pokračovať.
  2. Druhý scenár predpokladá, že samotná výpoveď už bola medzičasom doručená druhej strane. V takom prípade Zákonník práce upravuje postup pre tento prípad práve v spomínanom § 61 ods. 4. Vyžaduje sa tu však súhlas druhej strany s takýmto späťvzatím. Odvolanie výpovede je potrebné urobiť rovnakým postupom ako samotnú výpoveď, a to v písomnej forme. Práve pre odstránenie akýchkoľvek pochybností je vhodné na samotné odvolanie priamo uviesť na vhodnom mieste aj vyhlásenie druhej strany o tom, že s takýmto späťvzatím súhlasí a na potvrdenie toho pripojí k vyhláseniu aj svoj vlastnoručný podpis. Ak by však druhá strana už nesúhlasila s tým, aby pracovný pomer pokračoval, tento sa skončí uplynutím výpovednej doby, prípadne podľa okolností súdnym rozhodnutím, ak by niektorá strana s výpoveďou nesúhlasila a trvala na ďalšom zamestnávaní a za tým účelom podala na súd žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru.

 

———————VZOR———————

Meno a priezvisko zamestnanca/Obchodný názov zamestnávateľa, Adresa trvalého pobytu zamestnanca/sídlo zamestnávateľa

 

Obchodný názov zamestnávateľa/
Meno a priezvisko zamestnanca

Sídlo zamestnávateľa/
adresa zamestnanca

 

V ………………… , dňa …………………

 

VEC: Odvolanie výpovede v zmysle § 61 ods. 4 Zákonníka práce

Týmto si Vám dovoľujem oznámiť, že v zmysle ustanovenia § 61 ods. 4 Zákonníka práce odvolávam svoju výpoveď z pracovného pomeru zo dňa ………………. týkajúcu sa pracovného pomeru, ktorý vznikol na základe pracovnej zmluvy …………………. zo dňa ……………. , uzatvorenej medzi ……………………….. [meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia zamestnanca, adresa trvalého pobytu zamestnanca] a ……………………….. [obchodný názov zamestnávateľa, sídlo zamestnávateľa, IČO zamestnávateľa] a trvám na pokračovaní pracovného pomeru.

S pozdravom

Meno a priezvisko zamestnanca/
Obchodný názov zamestnávateľa

(podpis)

S odvolaním výpovede súhlasím / nesúhlasím:

(podpis)

———————VZOR———————