Kategórie
Vzory

VZOR: Oznámenie čísla bankového účtu daňovému úradu

V prípade, ak sa osoba rozhodne zmeniť banku a zrušiť účet určený na podnikanie, je povinná túto zmenu ohlásiť daňovému úradu. Každá osoba, ktorá je registrovaná pre niektorú z daní, je povinná daňovému úradu ohlasovať číslo bankového účtu alebo jeho zmenu. V žiadosti o registráciu u správcu dane je potrebné uviesť v prípade fyzickej osoby:

 • meno a priezvisko,
 • adresu trvalého pobytu,
 • rodné číslo,
 • IČO, ak bolo pridelené,
 • miesto podnikania.

V prípade právnickej osoby je potrebné uviesť v žiadosti o registráciu u správcu dane tieto údaje:

 • obchodné meno,
 • sídlo,
 • IČO,
 • štatutárny orgán alebo osoby oprávnené za právnickú osobu konať.

Okrem vyššie uvedených musí fyzická aj právnická osoba v žiadosti uviesť:

 • svoje organizačné zložky,
 • dane ku ktorým sa žiada registrácia,
 • čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb,
 • splnomocnenec na doručovanie,
 • ďalšie údaje.

Daňový subjekt musí tieto zmeny ohlásiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď nastali skutočnosti uvedené pri registrácii. V prípade, ak daňový subjekt neoznámi zrušenie starého alebo založenie nového účtu do 30 dní od zrušenia alebo založenia účtu, hrozí pokuta vo výške od 30 EUR do 3000 EUR. Táto zmena sa ohlasuje miestne príslušnému daňovému úradu, osobne na jednotnom kontaktnom mieste, poštou alebo elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy.

———————VZOR———————

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU DAŇOVÉMU ÚRADU

Firma (oznamovateľ)

Obchodné meno: …………………………………………..

Sídlo/miesto podnikania: …………………………………………..

IČO: …………………………………………..

 

Príslušný daňový úrad
(podľa sídla alebo miesta podnikania firmy)

V ………………., dňa ……………….

 

VEC: Oznámenie o bankovom účte

Príslušnému daňovému úradu oznamujeme bankový účet, ktorý bude firma používať pri podnikaní:

Názov banky: …………………………………………..

Číslo účtu: …………………………………………..

Majiteľ účtu: …………………………………………..

 

S pozdravom,

…………………………………………..

(podpis podnikateľa)

———————VZOR———————