Kategórie
Vzory

VZOR: Oznámenie o odložení daňového priznania

Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 31.3. nasledujúceho roka.

Daňovník si môže zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pričom oznámenie musí byť podané najneskôr v lehote na podanie daňového priznania na miestne príslušný daňový úrad.

Na základe oznámenia podaného daňovníkom príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania sa predlžuje lehota na podanie daňového priznania:

 • najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii,
 • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo likvidácii.

Daňovník v konkurze, ktorý chce predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, je povinný podať správcovi dane žiadosť o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže na základe takejto žiadosti rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri mesiace. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

———————VZOR———————

OZNÁMENIE O ODLOŽENÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Oznámenie

o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov

 

Fyzická osoba (živnostník, SZČO a podobne):

Meno a priezvisko:        ……………………………………………………..

Trvalé bydlisko:             ……………………………………………………..

Rodné číslo:                   ……………………………………………………..

DIČ:                                ……………………………………………………..

 

Právnická osoba (s.r.o., a.s., a podobne):

Obchodné meno:           ……………………………………………………..

Sídlo:                              ……………………………………………………..

DIČ:                                ……………………………………………………..

 

 

Daňový úrad …………………………………..

……………………………………………………..

(Uveďte názov a adresu daňového úradu)

 

 

 

 

VEC: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov.

 

 

Na základe § 49 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že za zdaňovacie obdobie 2018 sa lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby predlžuje do 30.6.2018.

Súčasťou príjmov nie sú príjmy zo zdrojov v zahraničí.

 

 

 

 

……………………………………………………..

(Podpis a pečiatka)

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Oznámenie čísla bankového účtu daňovému úradu

V prípade, ak sa osoba rozhodne zmeniť banku a zrušiť účet určený na podnikanie, je povinná túto zmenu ohlásiť daňovému úradu. Každá osoba, ktorá je registrovaná pre niektorú z daní, je povinná daňovému úradu ohlasovať číslo bankového účtu alebo jeho zmenu. V žiadosti o registráciu u správcu dane je potrebné uviesť v prípade fyzickej osoby:

 • meno a priezvisko,
 • adresu trvalého pobytu,
 • rodné číslo,
 • IČO, ak bolo pridelené,
 • miesto podnikania.

V prípade právnickej osoby je potrebné uviesť v žiadosti o registráciu u správcu dane tieto údaje:

 • obchodné meno,
 • sídlo,
 • IČO,
 • štatutárny orgán alebo osoby oprávnené za právnickú osobu konať.

Okrem vyššie uvedených musí fyzická aj právnická osoba v žiadosti uviesť:

 • svoje organizačné zložky,
 • dane ku ktorým sa žiada registrácia,
 • čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb,
 • splnomocnenec na doručovanie,
 • ďalšie údaje.

Daňový subjekt musí tieto zmeny ohlásiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď nastali skutočnosti uvedené pri registrácii. V prípade, ak daňový subjekt neoznámi zrušenie starého alebo založenie nového účtu do 30 dní od zrušenia alebo založenia účtu, hrozí pokuta vo výške od 30 EUR do 3000 EUR. Táto zmena sa ohlasuje miestne príslušnému daňovému úradu, osobne na jednotnom kontaktnom mieste, poštou alebo elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy.

———————VZOR———————

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU DAŇOVÉMU ÚRADU

Firma (oznamovateľ)

Obchodné meno: …………………………………………..

Sídlo/miesto podnikania: …………………………………………..

IČO: …………………………………………..

 

Príslušný daňový úrad
(podľa sídla alebo miesta podnikania firmy)

V ………………., dňa ……………….

 

VEC: Oznámenie o bankovom účte

Príslušnému daňovému úradu oznamujeme bankový účet, ktorý bude firma používať pri podnikaní:

Názov banky: …………………………………………..

Číslo účtu: …………………………………………..

Majiteľ účtu: …………………………………………..

 

S pozdravom,

…………………………………………..

(podpis podnikateľa)

———————VZOR———————

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Bol zistený blokovač reklám vo Vašom prehliadači!!!

Všimli sme si, že používate blokovač reklám. Prosíme o jeho dočasné vypnutie, aby sme Vám mohli zobraziť obsah zadarmo. :) 

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock