Kategórie
Vzory

VZOR: Žiadosť o vydanie súhlasu daňového úradu

Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na žiadosť daňového subjektu vydá do piatich pracovných dní od podania žiadosti písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri, ak daňový subjekt nemá daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. O nedoplatok ide, ak dlžná suma nepresahuje 170 EUR.

———————VZOR———————

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU DAŇOVÉHO ÚRADU

Žiadosť o písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri
(podľa § 54 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

 

 

 

Príslušný daňový úrad

(podľa miesta bydliska žiadateľa)

V………. dňa …………

 

Žiadateľ:

 

Meno a priezvisko:              ………………………………………
Dátum narodenia:               ………………………………………
Rodné číslo:                          ………………………………………
Adresa trvalého bydliska:  ………………………………………
Ulica/Nám.:                          ………………………………………
Orientačné/súpisné číslo:  ………………………………………
Obec a PSČ:                          ………………………………………
Štát:                                        ………………………………………

 

zakladajúci spoločnosť:

 

Obchodné meno:                  ………………………………………
Sídlo spoločnosti:                 ………………………………………
Ulica/Nám.:                           ………………………………………
Orientačné/súpisné číslo:   ………………………………………
Obec a PSČ:                            ………………………………………
(ďalej len „Spoločnosť„),

 

týmto žiada príslušného správcu dane o vydanie písomného súhlasu so zápisom v obchodnom registri.

 

Žiadosť sa podáva v súlade s § 54 daňového poriadku, podľa ktorého správca dane na žiadosť daňového subjektu vydá do piatich (5) pracovných dní od podania žiadosti písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri podľa osobitného predpisu, ak nemá voči daňovému subjektu (žiadateľovi) daňovú pohľadávku a daňový subjekt nemá daňový nedoplatok.

S účinnosťou od 01.10.2012 je predmetný súhlas správcu dane podmienkou založenia spoločnosti s ručením obmedzeným.

 

 

Telefónne číslo žiadateľa pre osobné prevzatie príslušného dokumentu: ……………………… .

 

 

 

_________________________________
(podpis žiadateľa)

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Podpisový vzor konateľa

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa za účelom uloženia do zbierky listín príslušnému registrovému súdu predkladá listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorou sa preukazuje ustanovenie do funkcie alebo skončenie funkcie osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členom, spolu s ich podpisovými vzormi. Podpisový vzor konateľa môže byť súčasťou listiny preukazujúcej ustanovenie do funkcie (napr. zápisnica o valnom zhromaždení, ktoré vymenovalo konateľa) alebo môže byť aj samostatnou listinou.

———————VZOR———————

PODPISOVÝ VZOR KONATEĽA

PODPISOVÝ VZOR
konateľa spoločnosti

 

 

Konateľ:

Meno a priezvisko:             …………………………………………….
Dátum narodenia:              …………………………………………….
Rodné číslo:                         …………………………………………….
Adresa bydliska:
Ulica/nám.:                          …………………………………………….
Súpisné/orientačné č.:       …………………………………………….
Obec a PSČ:                          …………………………………………….
Štát:                                        …………………………………………….

 

sa bude v mene Spoločnosti:

 

Obchodné meno:                  …………………………………………….
Ulica/Nám.:                           …………………………………………….
Súpisné/orientačné číslo:   …………………………………………….
Obec a PSČ:                           …………………………………………….

 

podpisovať takto:

 

_____________________

(podpis*)

 

V ……………… , dňa ………………

 

 

 

 

 

 

* Pravosť podpisu nie je potrebné osvedčovať u notára alebo na matrike.

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Splnomocnenie – založenie obchodnej spoločnosti

Osoba sa pri zakladaní svojej obchodnej spoločnosti môže nechať zastúpiť treťou osobou na základe splnomocnenia. Má to svoje výhody aj nevýhody. Medzi výhody patrí, že sa osoba nemusí o nič starať, teda nemusí vedieť, kde sídli notár, daňový alebo živnostenský úrad a ani ako s nimi komunikovať a o čo sa starať. Nevýhodami zase môže byť to, že sa môže proces predĺžiť alebo skomplikovať, keďže ide o riešenie vecí na diaľku.

———————VZOR———————

S P L N O M O C N E N I E

 

 

Splnomocniteľ:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

 

Ulica/Nám.:

Orientačné/súpisné č.:

Obec:

PSČ:

Štát:

 

s p l n o m o c ň u j e m:

 

 

Splnomocnenca:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

 

Ulica/Nám.:

Orientačné/súpisné č.:

Obec:

PSČ:

Štát:

 

ďalej len („Splnomocnenec“),

 

ku všetkým právnym úkonom spojeným so vznikom spoločnosti:

 

Obchodné meno spoločnosti:

Sídlo spoločnosti:

(ďalej len „Spoločnosť“).

 

Splnomocnenec je oprávnený najmä na

 

–    podanie návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra, prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu Spoločnosti do obchodného registra, prevzatie oznámenia o odmietnutí zápisu do obchodného registra, podanie námietok voči odmietnutiu vykonať zápis Spoločnosti do obchodného registra, podanie námietok voči chybnému zápisu,

–   podanie ohlásenia živnostenského oprávnenia príslušnému okresnému úradu, odbor živnostenského podnikania, prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, podanie odvolania voči rozhodnutiu príslušného úradu, vzdanie sa odvolania voči takémuto rozhodnutiu,

–    preberanie a podávanie písomností a prijímanie informácií (prípadne splnomocnenec pre doručovanie podľa § 46 ods. 6 živnostenského zákona) a

–    registráciu daňovníka na daňovom úrade na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty.

 

Splnomocnenec je oprávnený ďalej splnomocniť tretiu osobu v rovnakom rozsahu.

 

 

V ………………. , dňa ……………….

 

…………………………………………

(osvedčený podpis splnomocniteľa)

 

 

…………………………………………

Splnomocnenie prijímam

———————VZOR———————