Kategórie
Vzory

VZOR: Žiadosť o vydanie súhlasu daňového úradu

Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na žiadosť daňového subjektu vydá do piatich pracovných dní od podania žiadosti písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri, ak daňový subjekt nemá daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. O nedoplatok ide, ak dlžná suma nepresahuje 170 EUR.

———————VZOR———————

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU DAŇOVÉHO ÚRADU

Žiadosť o písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri
(podľa § 54 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

 

 

 

Príslušný daňový úrad

(podľa miesta bydliska žiadateľa)

V………. dňa …………

 

Žiadateľ:

 

Meno a priezvisko:              ………………………………………
Dátum narodenia:               ………………………………………
Rodné číslo:                          ………………………………………
Adresa trvalého bydliska:  ………………………………………
Ulica/Nám.:                          ………………………………………
Orientačné/súpisné číslo:  ………………………………………
Obec a PSČ:                          ………………………………………
Štát:                                        ………………………………………

 

zakladajúci spoločnosť:

 

Obchodné meno:                  ………………………………………
Sídlo spoločnosti:                 ………………………………………
Ulica/Nám.:                           ………………………………………
Orientačné/súpisné číslo:   ………………………………………
Obec a PSČ:                            ………………………………………
(ďalej len „Spoločnosť„),

 

týmto žiada príslušného správcu dane o vydanie písomného súhlasu so zápisom v obchodnom registri.

 

Žiadosť sa podáva v súlade s § 54 daňového poriadku, podľa ktorého správca dane na žiadosť daňového subjektu vydá do piatich (5) pracovných dní od podania žiadosti písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri podľa osobitného predpisu, ak nemá voči daňovému subjektu (žiadateľovi) daňovú pohľadávku a daňový subjekt nemá daňový nedoplatok.

S účinnosťou od 01.10.2012 je predmetný súhlas správcu dane podmienkou založenia spoločnosti s ručením obmedzeným.

 

 

Telefónne číslo žiadateľa pre osobné prevzatie príslušného dokumentu: ……………………… .

 

 

 

_________________________________
(podpis žiadateľa)

———————VZOR———————