Kategórie
Vzory

VZOR: Kúpna zmluva

Na Slovensku sa kúpna zmluva uzatvára podľa Občianskeho zákonníka. V prípade, ak sú strany zmluvy podnikateľské subjekty, je možné zmluvu uzavrieť podľa Obchodného zákonníka.

Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

———————VZOR———————

KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

predávajúci:
bytom:
rodné číslo:
dátum narodenia:
(ďalej len „predávajúca“)

a

kupujúci:
bytom:
rodné číslo:
dátum narodenia:

(ďalej len „kupujúci“ a spolu s predávajúcou ďalej len „zmluvné strany“)

Článok l

Predmet zmluvy

1)

Predmetom zmluvy je prevod:
– vlastníctva garážového boxu č. …………………. nachádzajúceho sa na ……….. poschodí stavby súpisné číslo …………………. postavenej na parcele číslo …………………. na ulici …………………. v k. ú. ………………….,
– spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve garážového objektu o veľkosti …………………..

2)

Nehnuteľnosti uvedené v ods. 1 sú zapísané na liste vlastníctva č. …………………. pre obec …………………., mestská časť …………………., k. ú. …………………., Katastrálnym úradom v …………………., Správou katastra …………………. (ďalej len „nehnuteľnosti“).

3)

Nehnuteľnosti uvedené v ods. 1 sú vo výlučnom vlastníctve predávajúcej.

Článok II

Popis a rozloha garážového boxu

Prevádzaný garážový box č. …………………. pozostáva z …………………. miestnosti. Vlastníctvo nebytového priestoru je ohraničené vstupnými dverami. Súčasťou garážového boxu je jeho vnútorné vybavenie, elektrická zásuvka na 220 V. Celková výmera podlahovej plochy garážového boxu je …………………. m2.

Článok III

Určenie a popis spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva

1)

S vlastníctvom garáže je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva.

2)

Spoločnými časťami sú: základy, strecha, obvodové múry, priečelie vchodu, schodištia, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

3)

Spoločnými zariadeniami sú: bleskozvod, rozvodňa, sklad, vodovodné, teplovodné, kanalizačné a elektrické prípojky, požiarny vodovod, vjazdy, hala a vstup.

4)

Príslušenstvom objektu je kanalizačná a vodovodná šachta.

5)

Predávajúca prevádza na kupujúceho spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach objektu a príslušenstve, ktorého veľkosť je …………………..

Článok IV

Technický stav garáže a objektu

1)

Predávajúca vyhlasuje, že jej nie sú známe také vady a poškodenia garážového boxu, jeho vybavenie, spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva objektu, na ktoré by mala kupujúceho osobitne upozorniť.

2)

Kupujúci vyhlasuje, že pred uzatvorením zmluvy sa oboznámil so stavom garážového boxu, jeho vybavením, so stavom spoločných častí, spoločných zariadení, príslušenstva objektu a v tomto stave ho preberá a kupuje.

Článok V

Úprava práv k pozemku

Predmetom tejto kúpy nie je pozemok – parcela číslo …………………..

Článok VI

Cena garážového boxu

Predávajúci predáva kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti uvedené v článku l zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu ………………….,– EUR, ktorú predávajúca prevzala v hotovosti od kupujúceho pri podpise tejto zmluvy.

Článok VII

Správa objektu

Kupujúci vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 5 zák. č. 182/1993 Z. z. pristupuje k zmluve o výkone správy a zaväzuje sa prispievať do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti ich spoluvlastníckeho podielu.

Článok VIII.

Nadobudnutie vlastníctva

Zmluvné strany sú si vedomé, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam nadobudne kupujúci až dňom právoplatného rozhodnutia Katastrálneho úradu v …………………., Správa katastra …………………. o povolení vkladu a že svojimi zmluvnými prejavmi sú viazané.

Článok IX

Osobitné ustanovenia

1)

Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri budú predložené na Katastrálnom úrade v …………………. Správe katastra …………………..

2)

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu podpisujú.

V …………………. dňa ………………….

…………………………
predávajúca

…………………………
kupujúci

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Nájomná zmluva

Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky.

Prenajímateľ je povinný prenechať prenajatú vec nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, alebo ak sa spôsob užívania nedohodol, obvyklé užívanie, a v tomto stave ju na svoje náklady udržiavať.

———————VZOR———————

Nájomná zmluva
uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Prenajímateľ:

meno a priezvisko:
dátum narodenia:
trvale bytom:
(ďalej aj ako „prenajímateľ“)

a

Nájomca:

meno a priezvisko:
dátum narodenia:
trvale bytom:
(ďalej aj ako „nájomca“)

sa dohodli na uzatvorení zmluvy o nájme bytu za týchto podmienok:

Článok I
Predmet nájmu

Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi do užívania …..–izbový byt číslo ……, ktorý sa nachádza na …… nadzemnom podlaží v bytovom dome, súp. č. …………, na ul. …………………….. v ………………….. Bytový dom je postavený na pozemku, parc. č.: ………………, druh pozemku – zastavané plochy. Predmetné nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. …………, pre obec k. ú. …………, obec ………… – m. č. …………, vedenom na Katastrálnom úrade v …………, Správa katastra …………………….

Článok II
Účel nájmu

1) Prenajímateľ prenecháva byt nájomcovi výlučne za účelom bývania.

2) Nájomca sa zaväzuje, že bude prenajatý byt využívať v súlade s dohodnutým účelom bývania. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo prenajímateľa odstúpiť od zmluvy.

Článok III
Práva a povinnosti prenajímateľa

1) Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať byt nájomcovi do užívania v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. O odovzdaní a prevzatí bytu a o zariadení bytu spíšu zmluvné strany písomný protokol, ktorý bude pripojený k tejto zmluve ako jej príloha č. 1.

2) Prenajímateľ sa zaväzuje, že umožní nájomcovi nerušené užívanie bytu po celú dobu účinnosti tejto zmluvy.

3) Prenajímateľ je oprávnený vstúpiť do bytu za účelom vykonania kontroly, či ho nájomca užíva dohodnutým spôsobom, výlučne však za prítomnosti nájomcu po predchádzajúcom dohovore.
Prenajímateľ je oprávnený v prípade hroziacej škody vstúpiť do bytu, ktorý je predmetom nájmu za účelom vykonania opatrení potrebných na jej zamedzenie alebo zmenšenia jej následkov. Pre tento prípad bude mať k dispozícii jednu sadu kľúčov od uvedeného bytu, ktoré budú v obálke zapečatenej nájomcom.

Prenajímateľ je oprávnený v prípade hroziacej škody vstúpiť do bytu, ktorý je predmetom nájmu za účelom vykonania opatrení potrebných na jej zamedzenie alebo zmenšenia jej následkov. Pre tento prípad bude mať k dispozícii jednu sadu kľúčov od uvedeného bytu, ktoré budú v obálke zapečatenej nájomcom.

4) Prenajímateľ je povinný v byte vykonať všetky opravy, ktoré nie je podľa tejto zmluvy povinný vykonať nájomca.

Článok IV
Práva a povinnosti nájomcu

1) Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám na predmete nájmu. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca za vzniknutú škodu.

2) Nájomca sa zaväzuje, že bez súhlasu prenajímateľa nevykoná v byte žiadne stavebné zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

3) V prípade skončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť byt v stave, v akom bol prevzatý, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie bytu a zariadenia v byte podľa protokolu spísaného pri preberaní bytu.

4) Zmeny v byte, ktoré nájomca vykonal so súhlasom prenajímateľa, nie je povinný po skončení doby nájmu uviesť do pôvodného stavu. Nájomca nemá nárok na náhradu nákladov spojených s takýmito zmenami.

5) Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez prechádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

6) Nájomca sa zaväzuje udržiavať poriadok v byte a v bytovom dome a správať sa v súlade s dobrými mravmi a zásadami slušného susedského spolunažívania.

7) Nájomca sa zaväzuje vykonávať na svoje náklady drobné opravy v byte a na jeho zariadení súvisiace s ich užívaním a s bežnou údržbou. Drobnými opravami sa pre účely tejto zmluvy považujú opravy, ktorých náklady v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 33,– €. Nájomca nemá voči prenajímateľovi nárok na náhradu takto vynaložených nákladov.

8) Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi nutnosť vykonania opráv, ktoré má uskutočniť prenajímateľ. Prenajímateľ sa zaväzuje do 15 dní začať s uskutočňovaním potrebnej opravy. Ak tieto opravy napriek oznámeniu nájomcu prenajímateľ neobstará v primeranej lehote, je oprávnený vykonať ich nájomca. Prenajímateľ je povinný nájomcovi uhradiť takto vynaložené náklady.

Článok V
Doba nájmu

1) Zmluvné strany sa dohodli, že nájom bytu sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu …………………………….

Článok VI
Odovzdanie bytu

1) Prenajímateľ sa zaväzuje, že byt odovzdá do užívania nájomcovi najneskôr do ………… dní od podpisu tejto zmluvy.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní bytu spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí, v ktorom uvedú najmä:
a) stav, v akom sa byt nachádza v čase jeho odovzdania,
b) zariadenie bytu a stav v akom sa nachádza,
c) stavy meračov energií,
d) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá so zmluvných strán.

3) Prenajímateľ sa zaväzuje najneskôr v deň odovzdania bytu odovzdať nájomcovi jednu sadu kľúčov od bytu a od pivničnej kobky.

Článok VII
Nájomné

1) Nájomné za užívanie bytu je zmluvnými stranami dohodnuté vo výške ………. € mesačne.

2) V nájomnom nie sú zahrnuté poplatky za odber studenej a teplej vody a poplatky za spotrebu elektrickej energie a poplatky za spotrebu plynu. Tieto poplatky hradí nájomca zálohovo spolu s bežným nájomným a to výške …………… € mesačne. Po skončení nájmu budú zaznamenané stavy meračov energií a vyúčtovanie bude vykonané po doručení vyúčtovania od správcu / spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu.

3) Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude hradiť nájomné bezhotovostne, prevodom na účet prenajímateľa, č. účtu: ………………………………. Nájomné je splatné mesačne vopred, najneskôr k 15. dňu príslušného mesiaca.

4) Nájomné za prvý mesiac nájmu uhradil nájomca v hotovosti do rúk prenajímateľa pri podpise tejto zmluvy, čo prenajímateľ potvrdzuje svojím podpisom.

5) Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca zloží do rúk prenajímateľa depozit vo výške 2-mesačného nájomného, a to na základe príjmového dokladu. Depozit bude odovzdaný nájomcovi po skončení nájmu. Prenajímateľ má právo vykonať v prípade nedoplatkov zo strany nájomcu jednostranné započítanie pohľadávok.

Článok VIII
Skončenie nájmu

1) Nájomný pomer zaniká uplynutím doby, na ktorý bol dohodnutý.

2) Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu možno nájomný vzťah ukončiť vzájomnou písomnou dohodou alebo odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán pre podstatné porušenie zmluvy.

3) Prenajímateľ je oprávnený zmluvu vypovedať z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

1) Zmena tejto zmluvy je možná len formou písomných dodatkov k nej. Dodatky sa podľa poradia číslujú a označia dátumom.

2) Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

3) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre nájomcu a jeden pre prenajímateľa.

4) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené v rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom: ………………………….., advokát (číslo licencie SAK ……………….), so sídlom: ……………………………………… (………………………..) ustanoveným podľa § 8 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR a pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. ………………… pod ………………………….. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu. Rozhodca je povinný rozhodovať nestranne a nezaujato a zachovávať mlčanlivosť.

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

 

V ……………………. dňa ………………………………

 

…………………………….
prenajímateľ

……………………………..
nájomca

———————VZOR———————

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Bol zistený blokovač reklám vo Vašom prehliadači!!!

Všimli sme si, že používate blokovač reklám. Prosíme o jeho dočasné vypnutie, aby sme Vám mohli zobraziť obsah zadarmo. :) 

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock