Kategórie
Vzory

VZOR: Návrh na dedičské konanie z dôvodu novoobjaveného majetku

Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.

———————VZOR———————

Ján Nový, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

V Bratislave 13. júla 2012

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Návrh

na prejednanie novoobjaveného majetku v dedičskom konaní po poručiteľke Božene Peknej rod. Horváthovej, nar. 20.9.1865, zomrelej 2.10.1953, naposledy bývajúcej v Bratislave, Prievozská 25.

Navrhovateľ:

Ján Nový, nar. 15.8.1966
bydlisko Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

I.

Poručiteľka Božena P., rod. H., nar. 20.9.1865, naposledy bývajúca na Prievozskej ulici č. 25 v Bratislave, matka mojej starej mamy Márie N., rod. P., zomrela 2.10.1953. Dedičské konanie prebehlo pred Okresným súdom Bratislava I.

Dôkaz:

úmrtný list

/rozhodnutie o dedičstve nemáme, v archíve sa nenachádza/

II.

Po realizácii Registra obnovenej evidencie pozemkov v obci Viničné som zistil, že nebohá Božena P. bola vlastníkom nehnuteľností v kat. území Viničné, zapísaných v listoch vlastníctva:

LV č. 1111

– pozemok parc.č. 465/11 – orná pôda o výmere 19689 m2
– pozemok parc.č. 422/34 – orná pôda o výmere 5165 m2
– pozemok parc.č. 433/73 – ostatné plochy o výmere 478 m2
– pozemok parc.č. 411/107 – orná pôda o výmere 5412 m2 všetko v ½-ici

LV č. 1133

– pozemok parc.č. 433/24 – ostatné plochy o výmere 10246 m2 v 2/108-inách

LV č. 1166

– pozemok parc.č. 491/76 – ostatné plochy o výmere 24601 m2
– pozemok parc.č. 477/17 – lesné pozemky o výmere 7450 m2
– pozemok parc.č. 469/79 – lesné pozemky o výmere 198862 m2
– pozemok parc.č. 467/87 – orná pôda o výmere 2161 m2
– pozemok parc.č. 444/92 – orná pôda o výmere 65188 m2
– pozemok parc.č. 497/94 – lesné pozemky o výmere 6600 m2 všetko v 3/42-inách.

Nehnuteľností v kat. území Viničné, zapísaných v liste vlastníctva:

LV č. 333

– pozemok parc.č. 429/22- lesné pozemky o výmere 11441 m2 celý.

Poručiteľka Božená P., rod. H. s manželom Jurajom P., nar. 1.2.1860, zomrelým 20.9.1959, mali 4 deti. Dedičmi po nej teda boli Mária N., Anna B., Jozef P., Žofia S.,

1.

Dcéra Mária N., rod. P., nar. 1.1.1918, naposledy bývajúca v Bratislave na Mýtnej ul. č.7, zomrela 1.1.1988. /Jej manžel Ján N. zomrel 18.1.1967/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkovia po Márii N. sú Zuzana M., Ľubomír N. a Anton N..

– Dcéra Zuzana M. rod. N., nar. 1.2.1941, bývajúca v Bratislave, Starohájska č. 20.

– Syn Ľubomír N., nar. 1.9.1939, naposledy bývajúci v Bratislave, Námestie 1.mája č. 21, zomrel 21.1.1983 /Jeho manželka Mária S., rod.D. sa narodila 12.4.1940, bydlisko Homolová 9 Bratislava/.

Dôkaz: úmrtný list

Dedičmi po ňom sú jeho deti

a/ Ján N., nar. 18.8.1967, bydlisko Trnava, Železničná č. 65

b/ Iveta V. rod. N., nar. 13.11.1965, bydlisko Senec, Hasičská 9

– Syn Anton N., nar. 18.10.1949, naposledy bývajúci na Kapucínskej ulici č. 5 v Bratislave, zomrel 1.9.1986 / Jeho manželka Mária N. rod. P. nar. 2.6.1952, bydlisko Kapucínska ulica č. 5, Bratislava/.

Dôkaz: úmrtný list

Dedičmi po ňom sú jeho deti

a/ Beáta V. rod. N., nar. 4.1.1953, bydlisko Košice, Múčna č.15

b/ Ján N., nar. 15.8.1966, bydlisko Bratislava, Nábrežná 14

c/ Tibor N., nar. 11.3.1983, bydlisko Bratislava, Súmračná 58

2.

Dcéra Anna B. rod. P., nar. 1.1.1924, naposledy bývajúca v Bratislave, Prievozská 2, zomrela 11.7.1986. /Jej manžel Andrej B., zomrel 19.6.1979/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkovia po Anne B. sú Žofia P., Margita D., Mária T..

– Dcéra Žofia P. rod. B., nar. 1.1.1942, bydlisko Banská Bystrica, Nádvorná č. 2

– Dcéra Margita D. rod. B., nar. 2.1.1959, bydlisko Bratislava, Rovná 27

– Dcéra Mária T. rod. B., nar. 1.11.1945, naposledy bývajúca v Bratislave, Mliekarenská 54, zomrela 3.1.1945, /Jej manžel Bartolomej T. zomrel 2.1.1998/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkovia po nej sú jej deti:

a/ Alžbeta T., nar. 17.6.1985, bydlisko Bratislava, Mliekarenská 54

b/ Jolana T., nar. 5.9.1989, bydlisko Prešov, Kalinská č. 2

c/ Ján T., nar. 11.5.1964, bydlisko Bratislava, Račianska 26

3.

Syn Jozef P., nar. 1.1.1911, naposledy bývajúci v Bratislave, Pražská 12, zomrel 2.4.1942 /Jeho manželka Anna P. zomrela 1.1.1958/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkom po ňom je Bartolomej P..

Bartolomej P., nar. 14.1.1932, naposledy bývajúci v Bratislave, Veterná 89, zomrel 1.2.1992 /Jeho manželka Veronika P. rod. K. zomrela 26.1.2008/

Dôkaz: úmrtný list

Potomkom po ňom je:

a/ Ján P., nar. 1.6.1958, bydlisko Bratislava, Veterná 89

4.

Dcéra Žofia S. rod. P., nar. 1.12.1897, naposledy bývajúca v Bratislave, Štefánikova 52, zomrela 6.2.1966 /Jej manžel Štefan S. zomrel 14.7. 1964/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkovia po Žofii S. sú Anna L., Mária R., Margita M., Terézia S..

Anna L. rod. S., nar. 2.2.1916, naposledy bývajúca v Nitre, Rázusova 12, zomrela 2.8.1989 /Jej manžel Štefan L. zomrel 7.11.1958/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkom po nej je :

/ Cecília M. rod. L., nar. 8.1.1945, naposledy bývajúca v Nitre, Rázusova 58, zomrela 1.11.2005 /Jej manžel František M. zomrel 12.1.2004/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkom po nej je syn Peter M., nar. 1.12.1968, bydlisko Nitra, Potočná 14

Mária R., rod. S., nar. 17.8.1927, naposledy bývajúca v Bratislave, Nádvorná 47, zomrela 17.8.1988 /Jej manžel Ján R. zomrel 3.3.1977/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkami po nej sú:

a/ Vladislav R., nar. 3.1.1948, bydlisko Bratislava, Račianska 4

b/ Imrich R., nar. 14.7.1942, bydlisko Bratislava, Vinohradnícka 20

c/ Ján R., nar. 2.5.1953, bydlisko Pezinok, Južná č. 13

d/ Anna S., nar. 24.9.1955, bydlisko Bratislava, Nová č. 30

Margita M. rod. S., nar. 14.7.1930, naposledy bývajúca v Bratislave, Brezová 23, zomrela 14.1.1984 /jej manžel Ján Miko zomrel 9.1.1979/

Dôkaz: úmrtný list

Potomkami po nej sú:

a/ Mária M., nar. 17.9.1949, bydlisko Sereď, Nábrežna 8

b/ Dušan M., nar. 16.7.1950, bydlisko Trnava, Beňová č. 50

c/ Margita D. rod. M., nar. 12.10.1957, naposledy bývajúca v Prahe, zomrela 1.11.1988

Dôkaz: úmrtný list

Dedičmi po nej sú manžel
a/ Ján D., nar. 2.1.1954, bydlisko Staromestská 6, Praha,

deti
b/ Dorota D., nar. 2.11.1978, bydlisko Staromestská 6, Praha

c/ Peter D., nar. 1.8.1968, bydlisko Petzvalová 4, Piešťany

Terézia P. rod. S., nar. 17.5.1943, naposledy bývajúca v Šamoríne, Mýtna 8, zomrela 17.5.2000 /Jej manžel Karol S. zomrel 8.3.1996/.

Dôkaz: úmrtný list

Potomkami po nej sú:

a/ Štefan S. nar. 15.5.1962, bydlisko Stará Turá, Okružná č. 8

b/ Peter S. nar. 3.5.1954, bydlisko Šamorín, Mýtna 8

c/ Mária T. rod. S., nar. 2.1.1967, bydlisko Šamorín, Nová 175

d/ Veronika P. rod. S., nar. 7.4.1951, bydlisko Šamorín, Liehová 43.

IV.

Na základe § 175 ods. 1 OSP žiadam súd, aby prostredníctvom notára, ako súdneho komisára, vykonal dedičské konanie o novoobjavenom majetku uvedenom v čl. II.

Ján Nový
navrhovateľ

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Námietka voči listine o vydedení / Odvolanie proti rozhodnutiu o vydedení

———————VZOR———————

Námietka voči listine o vydedení. Odvolanie proti rozhodnutiu o vydedení.

Vážený pán
JUDr. Peter Slovák
Notársky úrad
Mýtna 24
852 02 Bratislava

Námietka voči listine o vydedení

Konanie o dedičstve po Anna Veselá, naposledy bytom Plynárenská 27, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.01.2010

Ja menovaný Ján Veselý som synom zosnulej Anny Veselej. Keď som sa 12.04.2010 zúčastnil dedičského konania, tak som sa dozvedel, že moja matka vydedila celú rodinu z dôvodu, že sme sa o ňu v starobe nestarali, ale zariadili sme jej profesionálnu starostlivosť v domove seniorov. Mysleli sme si, že sa tam bude mať lepšie. Ja a moja družka stále nie sme doma a deti chodia do školy. Domov seniorovsom hradil zo svojho, matka si mohla o čokoľvek požiadať a ja som jej to dopravil. S rodinou sme matku každú nedelu navštevovali.

S vydedením preto nemôžem súhlasiť.

V Bratislave dňa 15.04.2010

Ján Veselý
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Závet v prípade viacerých dedičov

———————VZOR———————

Závet – viac dedičov

Poručiteľ:

Adam Uhorkový
Zimná 18, 896 55 Trnava
r. č.: 123456/8963

Svedok:

Anna Stará
Nerudova 32, 789 66 Bratislava
r. č.: 569789/8963

Svedok:

Félix Šikovný
Hornozemská 2, 852 35 Trnava
r. č.: 458966/7896

Ja, dolu podpísaný Adam Uhorkový, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet:

Čl.1

1.1

Všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa v mojom výlučnom vlastníctve, teda:

o rodinný dom v Trnave 896 55, Jarná 78
o stavebnú parcelu č. 127/87. výmera 600 m2 (zastavaná plocha)
o pozemková parcela č. 122/9, výmera 200 m2 (záhrada)

1.2

Všetky nehnuteľnosti sú zapísané v katastre nehnuteľností v Katastrálnom úrade v Trnave na LV č. 19,pre katastrálne územie Trnava, mesto Trnava.

odkazujem rovným dielom

1.3

Peter Tomáš, bytom Trnavská 19, 789 99 Trnava, r. č.: 123456/8966 (prvý dedič)

1.4

Pavol Tatár, bytom Hlavná 31, 896 66 Bratislava, r. č.: 789658/8596 (druhý dedič)

Čl.2

2.1

Automobil zn. Škoda Octavia, evidenčné číslo BA 999 XX

odkazujem

2.2

Alena Saganová, bytom Nábrežná 27, 789 55 Trnava, r. č. 123456/9696 (tretí dedič).

Čl.3

3.1

Ostatné hnuteľné veci a finančnú hotovosť

odkazujem

3.2

Katarína Saganová, bytom Richardova 24, 896 99 Trnava, r. č. 12598/8796 (štvrtý dedič).

V Trnave, dňa 31. augusta 2010

…………………………..
Adam Uhorkový

Svedkovia:

………………….
Anna Stará

………………….
Félix Šikovný

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku

Návrh na začatie konania o dedičstve o novoobjavenom majetku je možné podať vtedy, ak sa objaví majetok, ktorý mal byť predmetom dedičského konania a bol opomenutý. Môže ísť taktiež aj o dlh. Oprávnené podať návrh na prejednanie novoobjaveného majetku sú osoby, ktoré boli účastníkmi pôvodného a právoplatne skončeného dedičského konania.

Návrh sa podáva na súd, na ktorom sa viedlo pôvodné dedičské konanie.

Nie je možné takéto konanie iniciovať, pokiaľ sa objavil len dlh. Musí ísť o majetok, prípadne spolu s dlhom.

V odôvodnených prípadoch môže súd začať konanie o dedičstve o novoobjavenom majetku aj bez návrhu.

———————VZOR———————

Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku
(§ 460 OZ a § 175x O. s. p.)

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

navrhovateľ:

Tomáš Zelený
Prístavná 8
841 01 Bratislava

I.

Moja matka Anna Zelená, rodená Brokolicová, nar. 11.03.1967, naposledy bytom Plynárenská 17, 852 01 Bratislava, zomrela 08.11.2011.

Dôkaz:

Úmrtný list

Dedičstvo po menovanej poručiteľke – nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. úz. Bratislava – Ružinov – dom číslo 1456/93 a dvor vo výmere 55 m2 a parc. č. 7144 – záhrada vo výmere 200 m2, ktoré poručiteľka vlastnila v celosti, som nadobudol ja. Uvedená skutočnosť vyplýva z rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I. z 15.11.2011, č.k. 1618/9. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 08.12.2011.

Dôkaz:

Spis OS 166/69

II.

Nedopatrením došlo k tomu, že v pôvodnom dedičskom konaní po mojej matke (vedenom na Okresnom súde Bratislave I. pod sp. OS 166/69) nebola prejednaná ďalšia nehnuteľnosť nachádzajúca sa na Rázusovej ulici 9, Bratislava, kat. úz. Bratislava – Rača, parc. č. 6996– záhrada vo výmere 170 m2. Predmetná nehnuteľnosť je v katastri nehnuteľností vedená na meno mojej matky. Podľa znaleckého posudku znalca Ing. Františka Sagana má predmetná záhrada hodnotu 8 000,- EUR.

Dôkaz:

Výpis z katastra nehnuteľností LV č. 8363/55
Znalecký posudok Ing. Františka Sagana č. 666

III.

Záhradu, ktorá v pôvodnom dedičskom konaní po poručiteľke nebola prejednaná, chcem predať, no zatiaľ nemôžem preukázať, že som ju nadobudla do svojho vlastníctva.
Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vyniesol toto

u z n e s e n i e :

Súd potvrdzuje nadobudnutie dedičstva – nehnuteľnosti v kat. úz. Bratislava – Rača, vedenej na LV č. 1456/93 ako parc. č. 12345 – záhrada vo výmere 170 m2 po poručiteľke Anne Zelenej, zomrelej 08.11.2011, jedinému dedičovi Tomášovi Zelenému, bytom Prístavná 8, 841 01 Bratislava.

V Bratislave dňa 24.12.2011

Tomáš Zelený
navrhovateľ

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Závet

Zanechaním závetu nakladá so svojím majetkom osoba, po ktorej sa má dediť, a to pre prípad smrti. Vlastnoručne napísaný závet musí byť podpísaný poručiteľom, nevyžaduje sa notárske overenie.

Zriadiť závet môže len fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony. Pri zriaďovaní závetu sa osoba nemôže nechať zastúpiť. Ak ostane majetok patriaci do dedičstva a nie je spomenutý v testamente, bude sa dediť podľa zákona.

Povinnou náležitosťou závetu je dátum vyhotovenia závetu a podpis závetcu. Závet nesmie obsahovať žiadne podmienky, za ktorých sa má uplatniť. Občiansky zákonník chráni neopomenuteľných dedičov, ktorými sú potomkovia závetcu. Závet je možné zrušiť neskoršie napísaným závetom, ktorý je v rozpore so skôr napísaným závetom, fyzickým zničením závetu alebo jeho odvolaním. Vlastnoručne napísaný závet musí byť celým svojim obsahom napísaný vlastnou rukou závetcu a na záver musí byť podpísaný závetcom. Nie je potrebné overenie podpisu notárom a ani prítomnosť žiadnych svedkov. Podpis musí byť na konci textu závetu. Text závetu napísaný až za podpisom závetcu je bez právnych následkov.

Závet je možné uložiť doma u závetcu, u príbuzného, blízkej osoby, priateľa a podobne. Vhodné však je, aby sa originál závetu závetca uložil u notára do notárskej úschovy. Takto sa zabezpečí, že závet sa nájde a bude použitý.

Rovnako tak je možné závet aj spísať u notára do notárskej zápisnice. Tento spôsob sa javí najvhodnejší, nakoľko má závetca istotu, že závet bude správne vyhotovený po formálnej stránke a notár ho následne eviduje do notárskeho centrálneho registra závetov.

———————VZOR———————

Závet

Poručiteľ:

Jozef Mrkvička
Listová 11
841 07 Bratislava
r.č. 129956/7890

Svedok:

František Múdry
Fatranská 23
852 04 Bratislava
r.č. 985564/3220

Svedok:

Adam Slovák
Pstruhová 22
821 01 Bratislava
r.č. 147268/3670

Ja dolu podpísaný Jozef Mrkvička, bytom Listová 11, 841 07 Bratislava, r.č. 129956/7890, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet :

Za dediča všetkého svojho majetku ustanovujem svoju dcéru Jozefínu Mrkvičkovú, bytom Listová 11, 841 07 Bratislava, rodné číslo: 967542/7610.

V Bratislave, dňa 11.08.2014

Jozef Mrkvička
poručiteľ

Potvrdzujeme svojimi podpismi, že dnes pán Jozef Mrkvička, pred nami, vlastnoručne napísal a podpísal vyššie uvedenú závet, a že jeho listina závetu obsahuje jeho poslednú vôľu.

V Bratislava, dňa 11.08.2014

František Múdry
svedok

Adam Slovák
svedok

———————VZOR———————

Kategórie
Vzory

VZOR: Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní / Splnomocnenie osoby v rámci dedičského konania

Počas dedičského konania môžu nastať rôzne skutočnosti ako choroba, služobná cesta, naštrbené vzťahy a podobne, ktoré sú dôvodom, že sa niektorý z účastníkov nemôže zúčastniť dedičského konania. Účastník konania môže byť bez náležitého ospravedlnenia zo závažných dôvodov aj predvolaný na dedičské konanie. Aby sa účastník vyhol týmto problémom, môže sa nechať zastúpiť na dedičskom konaní.

Splnomocnenie na zastupovanie v dedičskom konaní možno udeliť buď advokátovi alebo aj fyzickej osobe spôsobilej na právne úkony. Malo by ísť o takú osobu, aby bola u nej záruka toho, že bude hájiť záujmy osoby, ktorá ju na zastupovanie na dedičskom konaní splnomocnila. Nechať sa zastúpiť je možné na celé konanie alebo len na jeho časť, toto ale treba v splnomocnení presne vymedziť, napr. len na odmietnutie alebo prijatie dedičstva po poručiteľovi, na účasť na predbežnom vyšetrení, na prejednanie dedičstva, na uskutočnenie návrhov, vyhlásení a vyjadrení, uzavretie dohody o vyporiadaní dedičstva, na prijímanie rozhodnutí a iných písomností.

V plnomocenstve je potrebné presne definovať splnomocniteľa (osobu, ktorá plnú moc udeľuje) a splnomocnenca (osobu, ktorá splnomocniteľa zastupuje), a to menom a priezviskom, dátumom narodenia, adresou trvalého pobytu, štátnym občianstvom. Ďalej treba uviesť rozsah, v ktorom sa plná moc udeľuje, špecifikovanie dedičského konania súdom a notárskym komisárom, pred ktorým je konanie vedené a spisovou značkou. Plnomocenstvo následne podpisujú obe strany, teda aj splnomocniteľ a aj splnomocnenec, ktorý svojím podpisom potvrdzuje prevzatie plnej moci, teda zastupovanie v dedičskom konaní.

Osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony, alebo je ich spôsobilosť na právne úkony obmedzená, musia byť v dedičskom konaní zastúpené.

Taktiež existuje inštitút zastupovania procesným opatrovníkom. Toho súd ustanoví v prípade, ak mu nie je známy ten, o kom je možné sa domnievať, že je poručiteľovým dedičom alebo nie je známy jeho pobyt. Procesný opatrovník za dediča uskutočňuje všetky úkony, na ktoré by bol inak oprávnený dediť v dedičskom konaní. O dedičskom práve takejto osoby sa upovedomuje verejnou vyhláškou.

———————VZOR———————

Plná moc na zastupovanie v dedičskom konaní

Týmto splnomocňujem pána Jozefa Mrkvičku, narodeného 01.02.1993, bytom Plynárenská 7, 821 09 Bratislava na zastupovanie v dedičskom konaní po mojom bratovi Františkovi Novákovi, naposledy bytom Prístavná 9, 821 09 Bratislava, zosnulom 05.02.2019.

Plná moc sa zužuje iba na činnosti:

a) odmietnutie alebo neodmietnutie dedičstva po poručiteľovi,

b) zúčastnenie sa na všetkých stretnutiach v tomto konaní, najmä predbežného šetrenia, prejednávania dedičstva, súpisu aktív a pasív, uskutočnenia návrhov, prehlásení a vyjadrení,

c) uzavretie dohody o vysporiadaní dedičstva či inej dohody v tomto konaní,

d) prijímanie akýchkoľvek rozhodnutí a iných písomností a vôbec uskutočnenia všetkého, čo bude potrebné k ukončeniu dedičského konania.

Súhlasím s tým, aby môj zástupca uzavrel mojím menom aj takú dohodu o vysporiadaní dedičstva, podľa ktorej by som nezískal z dedičstva žiadny podiel. Medzi sebou sme sa dohodli a naše záujmy nie sú vo vzájomnom rozpore.

V Bratislave dňa 18.03.2020

Tomáš Pekný
splnomocniteľ
Lúčna 17
821 05 Bratislava
r.č. 123456/7890

———————VZOR———————