Kategórie
Témy

Zrušenie trvalého pobytu inej osobe

Ako zrušiť trvalý pobyt cudzej osobe?

Často sa stáva, že pôvodný vlastník nehnuteľnosti po jej predaji a následnom presťahovaní sa zabudne odhlásiť svoj trvalý pobyt na svojej pôvodnej adrese a novému vlastníkovi aj po dlhšom čase prichádza do poštovej schránky pošta určená pôvodnému vlastníkovi nehnuteľnosti.

Štátne úrady neskúmajú zmenu adresy u občana, ten by si mal zmenu trvalého pobytu totiž ohlásiť sám. Ohlasovanie zmeny trvalého pobytu na všetkých miestach, kde je to potrebné, je ale relatívne časovo náročné, a preto túto svoju povinnosť veľa ľudí zanedbá.

Ako teda zrušiť trvalý pobyt napríklad pôvodnému vlastníkovi? Podľa zákona o hlásení pobytu občanov ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.

Existujú však výnimky, kedy je nie možné zrušiť trvalý pobyt tretej osobe. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Nájomcovi budovy alebo jej časti nie je možné zrušiť trvalý pobyt v prípade, ak nájom trvá. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu pri nájme na neurčitú dobu, ktorí môžu mať trvalý pobyt v budove alebo jej časti bez súhlasu vlastníka alebo spoluvlastníkov.

Z toho teda vyplýva, že osobe, ktorá už nemá žiadne užívacie právo k nehnuteľnosti možno zrušiť trvalý pobyt.

V praxi sa často stávalo, že pracovník na úrade odmietol zrušiť trvalý pobyt predchádzajúcemu vlastníkovi nehnuteľnosti s tým, že si ho musí odhlásiť sám. Toto ale nie je pravda a korektný postup zo strany úradu.

V prípade, že pôvodnému vlastníkovi je takto zrušený trvalý pobyt, stáva sa z právneho hľadiska bezdomovcom, pokiaľ nemá ohlásený nový trvalý pobyt. V praxi sa teda stáva jeho novým trvalým pobytom obec, na území ktorej mu bol trvalý pobyt zrušený. Táto skutočnosť býva ohlasovňou oznámená občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu, a to po dobu 15 dní. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia občana.