Kategórie
Zákony

Zákon č. 71/1967 Zb. – Správny poriadok

Správny poriadok

 

Zdroj: www.slov-lex.sk