Kategórie
Vzory

VZOR: Potvrdenie o praxi – preukázanie odbornej praxe pri viazanej živnosti

Na prevádzkovanie niektorých druhov živností je potrebné preukázať potrebnú odbornú spôsobilosť. Konkrétne ide o prípady remeselných a viazaných živností a preukazuje sa vzdelaním v odbore alebo iných typom dokladu odbornej spôsobilosti. Často je potrebné preukázať aj prax v príslušnom odbore.

Pri právnickej osobe musí odbornú spôsobilosť spĺňať jej zodpovedný zástupca a pri fyzickej osobe – živnostníkovi musí spôsobilosť spĺňať priamo živnostník alebo ustanovený zodpovedný zástupca.

Praxou na účely živnostenského zákona sa rozumie skutočné a zákonné vykonávanie príslušnej odbornej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo rovnocenné trvanie doby pracovného pomeru uzatvoreného na kratší pracovný čas.

Živnostenský úrad si môže pravdivosť údajov uvedených v potvrdení o praxi overiť napríklad cez Sociálnu poisťovňu a taktiež môže dĺžku odbornej praxe osvedčenú potvrdením o praxi pomerne skrátiť ak sa prax nevykonávala na plný pracovný úväzok.

Obsah potvrdenia o praxi pre účely živnostenského úradu:
– zamestnávateľ, ktorý potvrdenie o praxi vydáva
– zamestnanec, ktorý prax vykonával
– časové rozpätie trvania praxe
– pracovná pozícia, prípadne aj stručný a vecný opis pracovnej náplne
– údaj o tom, či prax bola vykonávaná na plný alebo čiastočný pracovný úväzok (v tomto prípade aj jeho rozsah)

———————VZOR———————

POTVRDENIE O PRAXI – PREUKÁZANIE ODBORNEJ PRAXE PRI VIAZANEJ ŽIVNOSTI

 

 

Názov zamestnávateľa:         …………………………………

Adresa zamestnávateľa:       …………………………………

IČO zamestnávateľa:              …………………………………

Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe

 

 

Zamestnávateľ týmto potvrdzuje, že pán/pani:

meno a priezvisko:      ……………………………………………………………

dátum narodenia:        ……………………………………………………………

rodné číslo:                    ……………………………………………………………

adresa trv. bydliska:    ……………………………………………………………

pracoval u nás v období od ………………………  do ………………………….

na pozícii: …………………………………………………………………………………………………………….. (uviesť zaradenie alebo pozíciu, ktorá musí súvisieť s obsahovým zameraním žiadanej živnosti).

 

 

V ……………………… , dňa ………………….

 

 

                                                                                                     …………………………..

  Podpis a pečiatka

———————VZOR———————