Kategórie
Vzory

VZOR: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Jednou z povinností e-shopu je na webstránke internetového obchodu poskytnúť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ten môže zákazník využiť v prípade, ak chce e-shopu vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní. Povinnosť zverejniť v e-shope formulár stanovuje zákon na ochranu spotrebiteľa.

———————VZOR———————

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : …………..

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

— Dátum …………..

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

———————VZOR———————