Kategórie
Vzory

VZOR: Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia najvyššieho orgánu občianskeho združenia

Podľa § 20f Občianskeho zákonníka právnické osoby na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu môžu vytvárať záujmové združenia právnických osôb. Zákonom bližšie nevymedzený účel však musí byť v súlade so zákonom a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Združenie nie je podnikateľským subjektom, môžu ho zakladať výlučne len právnické osoby.

Predmetom činnosti združení by malo byť najmä uspokojovanie oprávnených záujmov a potrieb jeho zakladateľov (členov). Mohlo by ísť „najmä“ o zabezpečenie koordinácie niektorých spoločných činností, odborných služieb, humanitných cieľov, rozvojových programov, zastupovanie zakladateľov (členov) pred štátnymi, spoločenskými a inými orgánmi a inštitúciami.

———————VZOR———————

ZÁPISNICA

Z á p i s n i c a

z ustanovujúceho zasadnutia najvyššieho orgánu občianskeho združenia

 

Občianske združenie

Názov:                                    ………………………………………..

Sídlo:                                       ………………………………………..

IČO:                                        ………………………………………..

(ďalej len „Občianske združenie“)

 

Miesto konania :                    sídlo Občianskeho združenia

Dátum a čas konania :          ………………………………………..

Začiatok o 08:00 hod,

Koniec o 09:00 hod.

 

Prítomní:

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:        ………………………………………..

Dátum narodenia:            ………………………………………..

Rodné číslo:                      ………………………………………..

 

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:        ………………………………………..

Dátum narodenia:            ………………………………………..

Rodné číslo:                      ………………………………………..

 

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:        ………………………………………..

Dátum narodenia:            ………………………………………..

Rodné číslo:                      ………………………………………..

 

Program:         1.   Otvorenie a prijatie prvých členov

2.   Voľba orgánov Občianskeho združenia

3.   Záver

 

AD 1. (Otvorenie)

Člen prípravného výboru Občianskeho združenia, ktorý bol oprávnený v mene Občianskeho združenia konať pred jeho vznikom poďakoval členom prípravného výboru za doteraz vykonané činnosti, privítal všetkých prítomných a informoval ich o právnych náležitostiach spojených s registráciou Občianskeho združenia. Ďalej informoval prítomných o prvých žiadostiach o členstvo v Občianskom združení a navrhol ich schválenie.

 

uznesenie č. 1

Najvyšší orgán Občianskeho združenia prijíma za prvých členov nasledovné osoby:

1.         člen

Meno a priezvisko:     ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:   ………………………………………..

Dátum narodenia:      ………………………………………..

Rodné číslo:                ………………………………………..

 

2.         člen

Meno a priezvisko:     ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:   ………………………………………..

Dátum narodenia:      ………………………………………..

Rodné číslo:                ………………………………………..

 

3.         člen

Meno a priezvisko:     ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:   ………………………………………..

Dátum narodenia:      ………………………………………..

Rodné číslo:                ………………………………………..

 

Uznesenie č. 1 bolo prijaté  v pomere hlasov takto :

za : 100%, proti : 0%, zdržal sa : 0%

 

AD 2. (Voľba orgánov združenia)

Na návrh člena Občianskeho združenia bolo prijaté

 

uznesenie č. 2

Najvyšší orgán Občianskeho združenia:

 

Zvolil do jednotlivých funkcií Občianskeho združenia nasledovné osoby:

 

Štatutárny orgán Občianskeho združenia:                           

Meno a priezvisko:        ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:    ………………………………………..

Dátum narodenia:        ………………………………………..

Rodné číslo:                    ………………………………………..

Funkcia vzniká dňom konania tohto zasadnutia najvyššieho orgánu Občianskeho združenia.

 

Uznesenie č. 2 bolo prijaté  v pomere hlasov takto:

za : 100%, proti : 0%, zdržal sa : 0%

 

AD 3. (Záver)

Na záver nový štatutárny orgán Občianskeho združenia o 09:00  hod. poďakoval prítomným za účasť a rokovanie uzavrel.

 

  1. člen

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Podpis:                              _______________________

 

  1. člen

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Podpis:                              _______________________

 

  1. člen

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Podpis:                              _______________________

———————VZOR———————