———————VZOR———————

Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov

Ja dolu podpísaný, Peter Sagan, narodený 23.08.1979, bytom Prístavná 24, 841 01 Bratislava,

týmto

č e s t n e  p r e h l a s u j e m,

že v dokumente, ktorého je toto prehlásenie neoddeliteľnou prílohou, som uviedol presné, pravdivé a úplné údaje.

Som si vedomý toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.

V Bratislave, dňa 24.05.2017

vlastnoručný podpis
Peter Sagan

———————VZOR———————

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *