VZOR: Kúpna zmluva

———————VZOR——————— KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: predávajúci: bytom: rodné číslo: dátum narodenia: (ďalej len „predávajúca“) a kupujúci: bytom: rodné číslo: dátum narodenia: (ďalej len „kupujúci“ a spolu s predávajúcou ďalej len „zmluvné strany“) Článok l Predmet zmluvy 1) Predmetom zmluvy je prevod: – vlastníctva garážového boxu […]

VZOR: Nájomná zmluva

———————VZOR——————— Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Prenajímateľ: meno a priezvisko: dátum narodenia: trvale bytom: (ďalej aj ako „prenajímateľ“) a Nájomca: meno a priezvisko: dátum narodenia: trvale bytom: (ďalej aj ako „nájomca“) sa dohodli na uzatvorení zmluvy o nájme bytu za týchto podmienok: Článok I Predmet nájmu Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať […]

VZOR: Výpoveď nájomnej zmluvy

———————VZOR——————— Výpoveď nájomnej zmluvy Nájomca: ………………….. Jaslovská 66 841 05 Bratislava r.č. ………………….. (ďalej len ,,nájomca“) a Prenajímateľ: ………………….. Portlandská 47 852 07Bratislava r.č. ………………….. (ďalej len ,,prenajímateľ“) Výpoveď nájomnej zmluvy a nájmu bytu v dome č. …… na …………. ulici v ……………… Na základe nájomnej zmluvy zo dňa ……………….. mám na dobu neurčitú prenajatý a užívam byt […]

VZOR: Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou

———————VZOR——————— XYZ, a.s. Bratislavská 45 852 10 Bratislava IČO: 52346588 ………………… Frankfurtská 35 841 70 Bratislava r.č. ………………….. Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou Od ……………………….. pracujem v akciovej spoločnosti na základe pracovnej zmluvy ako ………………………… Svojho zamestnávateľa som požiadal o rozviazanie pracovného pomeru dohodou ku dňu ……………………….. v súvislosti so ………………………… Vzhľadom na fakt, že som do dnešného dňa nedostal žiadnu odpoveď, […]

VZOR: Návrh na rozvod manželstva dohodou

———————VZOR——————— Okresný súd ……………. Okružná 15 812 66 Bratislava Žalobca: ………………… Javorová 19 841 05 Bratislava r.č. ………………….. Žalovaná: ……………….., rod. …………. Lichardová 74 841 17 Bratislava r.č. ………………………… Návrh na rozvod manželstva dohodou Súdny poplatok vo výške 66,- EUR uhradený kolkom. D v o j m o Čl. 1 1.1 Dňa …………………….. sme so žalovanou uzatvorili manželstvo na Miestnom […]

VZOR: Pracovná zmluva

———————VZOR——————— Zamestnávateľ: XYZ, a.s. Plynárenská 69 852 01 Bratislava IČO: 987654321 a Zamestnanec: ………………….. Hálková 64 841 01 Bratislava r. č.………………….. uzatvárajú túto Pracovnú zmluvu 1. Dňa ………………..nastupuje ………………..do pracovného pomeru vo firme XYZ, a.s. v Bratislave, Plynárenská 69, 852 01Bratislava ako ………………… 2. Pracovný pomer sa dojednáva na ………………… Skúšobná doba sa dojednáva na ……………….. mesiace. 3. Mzda […]

VZOR: Dohoda o vykonaní práce

———————VZOR——————— Dohoda o vykonaní práce uzatvorená podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce Zamestnávateľ: ABCD a.s. Plynárenská 37 852 01 Bratislava IČO: 987654321 zapísaný v registri Okresného súdu Bratislava III zastúpený: ………………………………, konateľ a Zamestnanec: ……………………. Prístavná26 841 05 Bratislava r.č. ……………………….. Článok I. Predmet dohody 1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie pracovnej […]

VZOR: Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

———————VZOR——————— ABCD, a.s. Plynárenská 37 852 02 Bratislava IČO: 987654321 Pavol Sagan Prístavná 44 841 01 Bratislava r.č. …………………….. Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou Na základe pracovnej zmluvy pracujem v akciovej spoločnosti ABCD ako …………………………………………….. Žiadam o rozviazanie pracovného pomeru ku dňu …………………….. z dôvodu …………………………………………….. V …………………….., dňa …………………….. ………………………….. žiadateľ ———————VZOR———————

VZOR: Žiadosť o prijatie do zamestnania

———————VZOR——————— ABCD, a.s. p. ……………………. Plynárenská 33 852 02 Bratislava IČO: 987654321 Meno a Priezvisko Ulica PSČ a Mesto r.č.: …………………. Tel.č.: …………………… Mobil: …………………… e-mail:……………………… Žiadosť o prijatie do zamestnania Vážený pán ……………………, na základe Vášho inzerátu uverejneného v denníku …………………… dňa …………………… sa uchádzam o pracovnú pozíciu ……………………. Ponuka voľného pracovného miesta vo Vašej spoločnosti ma oslovila. Aktívne […]

VZOR: Motivačný list / Sprievodný list (Cover Letter)

———————VZOR——————— Titul – Meno – Priezvisko, Adresa, Kontakt Názov adresáta/firmy Meno zástupcu firmy Adresa Mesto, Dátum Motivačný list Na základe inzerátu, uverejneného dňa ………………… na stránke www.123.sk, by som Vás chcel požiadať o prijatie do zamestnania. Zaujímam sa o pozíciu „…………………“. Z predchádzajúceho pracovného života mám skúsenosti s ……………………………………. Ovládam strojopis a prácu s PC – Word, […]