VZOR: Žiadosť o vydanie súhlasu daňového úradu

———————VZOR——————— ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU DAŇOVÉHO ÚRADU Žiadosť o písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri (podľa § 54 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení)       Príslušný daňový úrad (podľa miesta bydliska žiadateľa) V………. dňa …………   Žiadateľ:   Meno a priezvisko:    […]

VZOR: Podpisový vzor konateľa

———————VZOR——————— PODPISOVÝ VZOR KONATEĽA PODPISOVÝ VZOR konateľa spoločnosti     Konateľ: Meno a priezvisko:             ……………………………………………. Dátum narodenia:              ……………………………………………. Rodné číslo:                         ……………………………………………. Adresa bydliska: Ulica/nám.:                          ……………………………………………. Súpisné/orientačné č.:    […]

VZOR: Splnomocnenie – založenie obchodnej spoločnosti

———————VZOR——————— S P L N O M O C N E N I E     Splnomocniteľ: Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Rodné číslo:   Ulica/Nám.: Orientačné/súpisné č.: Obec: PSČ: Štát:   s p l n o m o c ň u j e m:     Splnomocnenca: Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Rodné číslo:   Ulica/Nám.: Orientačné/súpisné č.: Obec: PSČ: Štát:   ďalej […]

VZOR: Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

———————VZOR——————— SÚHLAS VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI S Ú H L A S vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti a jeho zápisom do obchodného registra (podľa § 4 ods. 2 vyhl. č.25/2004 Z.z. )   Meno a Priezvisko / Obchodné meno vlastníka: Dátum narodenia / IČO: Ulica/Námestie: Orientačné/súpisné číslo: Obec: PSČ: Štát:   ako vlastník/vlastníci nižšie uvedenej nehnuteľnosti   ulica: orientačné […]

VZOR: Potvrdenie o praxi – preukázanie odbornej praxe pri viazanej živnosti

———————VZOR——————— POTVRDENIE O PRAXI – PREUKÁZANIE ODBORNEJ PRAXE PRI VIAZANEJ ŽIVNOSTI     Názov zamestnávateľa:         ………………………………… Adresa zamestnávateľa:       ………………………………… IČO zamestnávateľa:              ………………………………… Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe     Zamestnávateľ týmto potvrdzuje, že pán/pani: meno a priezvisko:      …………………………………………………………… dátum narodenia:        …………………………………………………………… rodné číslo:              […]

VZOR: Zmluva o výkone funkcie konateľa spoločnosti

———————VZOR——————— ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA SPOLOČNOSTI       Spoločnosť Obchodné meno:       …………………………………………. IČO  :                                 …………………………………………. Sídlo:                                 …………………………………………. Zastúpená konateľom:  …………………………………………. (meno a priezvisko) […]

VZOR: Oznámenie o odložení daňového priznania

———————VZOR——————— OZNÁMENIE O ODLOŽENÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov   Fyzická osoba (živnostník, SZČO a podobne): Meno a priezvisko:        …………………………………………………….. Trvalé bydlisko:             …………………………………………………….. Rodné číslo:                   …………………………………………………….. DIČ:                                ……………………………………………………..   Právnická osoba (s.r.o., a.s., a podobne): Obchodné meno:           …………………………………………………….. Sídlo:                              …………………………………………………….. DIČ:           […]

VZOR: Oznámenie čísla bankového účtu daňovému úradu

———————VZOR——————— OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU DAŇOVÉMU ÚRADU   Firma (oznamovateľ) Obchodné meno: ………………………………………….. Sídlo/miesto podnikania: ………………………………………….. IČO: …………………………………………..   Príslušný daňový úrad (podľa sídla alebo miesta podnikania firmy) V ………………., dňa ……………….   VEC: Oznámenie o bankovom účte Príslušnému daňovému úradu oznamujeme bankový účet, ktorý bude firma používať pri podnikaní: Názov banky: ………………………………………….. Číslo účtu: […]

VZOR: Rezervačná zmluva na nehnuteľnosť

———————VZOR——————— REZERVAČNÁ ZMLUVA NA NEHNUTEĽNOSŤ uzatvorená podľa § 50a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany  1.1 Meno a priezvisko: ……………………………. Trvalý pobyt: ……………………………. Rodné číslo: ……………………………. Bankové spojenie: ……………………………. Číslo účtu v tvare IBAN: ……………………………. Druh a č. dokladu totožnosti: ……………………………. (ďalej len ako „Budúci […]

VZOR: Darovacia zmluva na byt

———————VZOR——————— DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej len „zmluva“) Článok 1 Zmluvné strany 1.1 Meno a priezvisko: ………………………….. Dátum narodenia: ………………………….. Trvalý pobyt: ………………………….. Rodné číslo: ………………………….. Druh a č. dokladu totožnosti: ………………………….. (ďalej len „darca“)   1.2 Meno a priezvisko: ………………………….. Dátum […]