VZOR: Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

———————VZOR——————— Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy 1. Právo na odstúpenie od zmluvy Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa ………….. (doplňte podľa pokynov v bode 1) Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte […]

VZOR: Univerzálne všeobecné obchodné podmienky pre e-shop

———————VZOR——————— Všeobecné obchodné podmienky I. Základné ustanovenia Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané: (meno a priezvisko/názov) IČ: DIČ: so sídlom: zapísanej u ….. súdu, oddiel…., vložka….. kontaktní údaje: email telefón www (ďalej len „predávajúci“) Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo […]

VZOR: Poučenie o ochrane osobných údajov

———————VZOR——————— Podmienky ochrany osobných údajov I. Základní ustanovení Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je ……. IČO ……so sídlom….. (ďalej len: „prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: email: telefón: Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej […]

VZOR: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

———————VZOR——————— (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) — Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]: — Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že […]

VZOR: Splnomocnenie na prepis auta

Osoba, ktorá nadobudla motorové vozidlo a nemá možnosť osobne nahlásiť prihlásenie alebo odhlásenie motorového vozidla môže využiť inštitút plnomocenstva na účely prepisu auta, teda jeho prihlásenia alebo odhlásenia. Údaje potrebné pre splnomocnenie na prepis auta: údaje o vlastníkovi – splnomocniteľ údaje o osobe, ktorá bude za vlastníka konať – splnomocnenec údaje o motorovom vozidle dátum […]

VZOR: Splnomocnenie na používanie motorového vozidla / Plná moc na použitie auta – V NEMČINE

———————VZOR——————— Genehmigung zur Benutzung eines Kraftfahrzeugs Ján Kubačka, geboren 07.09.1957, ID nummer 122226/7890, ständiger Wohnsitz: Prístavná 66, 841 01 Bratislava, ID Card nummer: SA188756, as „Siedler“ h i e r m i t i c h   e r l a u b e Miroslav Novák, geboren 11.10.1974, ID nummer 987554/3290, ständiger Wohnsitz: Ružinovská 31, 852 […]

VZOR: Predžalobná výzva

[obchodné meno dlžníka/meno a priezvisko dlžníka] [ulica a súpisné číslo] [obec a PSČ] Slovenská republika V ………………………. , dňa ………………………. VEC: PREDŽALOBNÁ VÝZVA NA ZAPLATENIE DLŽNEJ SUMY   Vážený pán ………………………. , našou spoločnosťou ………………………. , so sídlom ………………………. , IČO: ………………………. , zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu ………………………. , oddiel………………………. , vložka číslo: […]

Všeobecné obchodné podmienky – Realitná kancelária

Všeobecné podmienky Realitná spoločnosť ………………. , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v ………………, v oddiele Sro, vložka číslo ……………… (ďalej len „realitná kancelária“) je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Za účelom dosiahnutia neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb prijala realitná kancelária tieto všeobecné obchodné podmienky, […]

VZOR: Zmluva o poskytnutí fotografických služieb

———————VZOR——————— ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽIEB uzavretá s poukázaním na ust. § 65, § 66 a nasledujúce zákona č. 185/2015 Z. z. medzi zmluvnými stranami …………………………………………. …………………………………………. ďalej len „fotograf” a Meno: …………………………………………………………………………………………………………………. Dátum nar: / číslo OP: …………………………………………………………………………………………………………………. Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………. Telefón: …………………………………………………………………………………………………………………. E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………. ďalej len „nevesta“ Meno: …………………………………………………………………………………………………………………. Dátum nar. / číslo OP: […]

VZOR: Splnomocnenie na používanie motorového vozidla / Plná moc na použitie auta – V ANGLIČTINE

———————VZOR——————— Authorization for the use of a motor vehicle Ján Kubačka, born 07.09.1957, ID number 122226/7890, permanent residence: Prístavná 66, 841 01 Bratislava, ID Card number: SA188756,as „settlor“ h e r e b y I   a u t h o r i z e Miroslav Novák, born 11.10.1974, ID number 987554/3290, permanent residence: Ružinovská 31, 852 02 […]