VZOR: Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia najvyššieho orgánu občianskeho združenia

————————————————————VZOR————————————————————

ZÁPISNICA

Z á p i s n i c a

z ustanovujúceho zasadnutia najvyššieho orgánu občianskeho združenia

 

Občianske združenie

Názov:                                    ………………………………………..

Sídlo:                                       ………………………………………..

IČO:                                        ………………………………………..

(ďalej len „Občianske združenie“)

 

Miesto konania :                    sídlo Občianskeho združenia

Dátum a čas konania :          ………………………………………..

Začiatok o 08:00 hod,

Koniec o 09:00 hod.

 

Prítomní:

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:        ………………………………………..

Dátum narodenia:            ………………………………………..

Rodné číslo:                      ………………………………………..

 

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:        ………………………………………..

Dátum narodenia:            ………………………………………..

Rodné číslo:                      ………………………………………..

 

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:        ………………………………………..

Dátum narodenia:            ………………………………………..

Rodné číslo:                      ………………………………………..

 

Program:         1.   Otvorenie a prijatie prvých členov

2.   Voľba orgánov Občianskeho združenia

3.   Záver

 

AD 1. (Otvorenie)

Člen prípravného výboru Občianskeho združenia, ktorý bol oprávnený v mene Občianskeho združenia konať pred jeho vznikom poďakoval členom prípravného výboru za doteraz vykonané činnosti, privítal všetkých prítomných a informoval ich o právnych náležitostiach spojených s registráciou Občianskeho združenia. Ďalej informoval prítomných o prvých žiadostiach o členstvo v Občianskom združení a navrhol ich schválenie.

 

uznesenie č. 1

Najvyšší orgán Občianskeho združenia prijíma za prvých členov nasledovné osoby:

1.         člen

Meno a priezvisko:     ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:   ………………………………………..

Dátum narodenia:      ………………………………………..

Rodné číslo:                ………………………………………..

 

2.         člen

Meno a priezvisko:     ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:   ………………………………………..

Dátum narodenia:      ………………………………………..

Rodné číslo:                ………………………………………..

 

3.         člen

Meno a priezvisko:     ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:   ………………………………………..

Dátum narodenia:      ………………………………………..

Rodné číslo:                ………………………………………..

 

Uznesenie č. 1 bolo prijaté  v pomere hlasov takto :

za : 100%, proti : 0%, zdržal sa : 0%

 

AD 2. (Voľba orgánov združenia)

Na návrh člena Občianskeho združenia bolo prijaté

 

uznesenie č. 2

Najvyšší orgán Občianskeho združenia:

 

Zvolil do jednotlivých funkcií Občianskeho združenia nasledovné osoby:

 

Štatutárny orgán Občianskeho združenia:                           

Meno a priezvisko:        ………………………………………..

Adresa trv. bydliska:    ………………………………………..

Dátum narodenia:        ………………………………………..

Rodné číslo:                    ………………………………………..

Funkcia vzniká dňom konania tohto zasadnutia najvyššieho orgánu Občianskeho združenia.

 

Uznesenie č. 2 bolo prijaté  v pomere hlasov takto:

za : 100%, proti : 0%, zdržal sa : 0%

 

AD 3. (Záver)

Na záver nový štatutárny orgán Občianskeho združenia o 09:00  hod. poďakoval prítomným za účasť a rokovanie uzavrel.

 

 1. člen

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Podpis:                              _______________________

 

 1. člen

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Podpis:                              _______________________

 

 1. člen

Meno a priezvisko:           ………………………………………..

Podpis:                              _______________________

 

————————————————————VZOR————————————————————

VZOR: Žiadosť o vydanie súhlasu daňového úradu

————————————————————VZOR————————————————————

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU DAŇOVÉHO ÚRADU

Žiadosť o písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri
(podľa § 54 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

 

 

 

Príslušný daňový úrad

(podľa miesta bydliska žiadateľa)

V………. dňa …………

 

Žiadateľ:

 

Meno a priezvisko:              ………………………………………
Dátum narodenia:               ………………………………………
Rodné číslo:                          ………………………………………
Adresa trvalého bydliska:  ………………………………………
Ulica/Nám.:                          ………………………………………
Orientačné/súpisné číslo:  ………………………………………
Obec a PSČ:                          ………………………………………
Štát:                                        ………………………………………

 

zakladajúci spoločnosť:

 

Obchodné meno:                  ………………………………………
Sídlo spoločnosti:                 ………………………………………
Ulica/Nám.:                           ………………………………………
Orientačné/súpisné číslo:   ………………………………………
Obec a PSČ:                            ………………………………………
(ďalej len “Spoločnosť“),

 

týmto žiada príslušného správcu dane o vydanie písomného súhlasu so zápisom v obchodnom registri.

 

Žiadosť sa podáva v súlade s § 54 daňového poriadku, podľa ktorého správca dane na žiadosť daňového subjektu vydá do piatich (5) pracovných dní od podania žiadosti písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri podľa osobitného predpisu, ak nemá voči daňovému subjektu (žiadateľovi) daňovú pohľadávku a daňový subjekt nemá daňový nedoplatok.

S účinnosťou od 01.10.2012 je predmetný súhlas správcu dane podmienkou založenia spoločnosti s ručením obmedzeným.

 

 

Telefónne číslo žiadateľa pre osobné prevzatie príslušného dokumentu: ……………………… .

 

 

 

_________________________________
(podpis žiadateľa)

 

————————————————————VZOR————————————————————

VZOR: Podpisový vzor konateľa

————————————————————VZOR————————————————————

PODPISOVÝ VZOR KONATEĽA

PODPISOVÝ VZOR
konateľa spoločnosti

 

 

Konateľ:

Meno a priezvisko:             …………………………………………….
Dátum narodenia:              …………………………………………….
Rodné číslo:                         …………………………………………….
Adresa bydliska:
Ulica/nám.:                          …………………………………………….
Súpisné/orientačné č.:       …………………………………………….
Obec a PSČ:                          …………………………………………….
Štát:                                        …………………………………………….

 

sa bude v mene Spoločnosti:

 

Obchodné meno:                  …………………………………………….
Ulica/Nám.:                           …………………………………………….
Súpisné/orientačné číslo:   …………………………………………….
Obec a PSČ:                           …………………………………………….

 

podpisovať takto:

 

_____________________

(podpis*)

 

V ……………… , dňa ………………

 

 

 

 

 

 

* Pravosť podpisu nie je potrebné osvedčovať u notára alebo na matrike.

 

————————————————————VZOR————————————————————

VZOR: Splnomocnenie – založenie obchodnej spoločnosti

————————————————————VZOR————————————————————

SPLNOMOCNENIE

S P L N O M O C N E N I E

 

 

Splnomocniteľ:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

 

Ulica/Nám.:

Orientačné/súpisné č.:

Obec:

PSČ:

Štát:

 

s p l n o m o c ň u j e m:

 

 

Splnomocnenca:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

 

Ulica/Nám.:

Orientačné/súpisné č.:

Obec:

PSČ:

Štát:

 

ďalej len („Splnomocnenec“),

 

ku všetkým právnym úkonom spojeným so vznikom spoločnosti:

 

Obchodné meno spoločnosti:

Sídlo spoločnosti:

(ďalej len „Spoločnosť“).

 

Splnomocnenec je oprávnený najmä na

 

–    podanie návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra, prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu Spoločnosti do obchodného registra, prevzatie oznámenia o odmietnutí zápisu do obchodného registra, podanie námietok voči odmietnutiu vykonať zápis Spoločnosti do obchodného registra, podanie námietok voči chybnému zápisu,

–   podanie ohlásenia živnostenského oprávnenia príslušnému okresnému úradu, odbor živnostenského podnikania, prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, podanie odvolania voči rozhodnutiu príslušného úradu, vzdanie sa odvolania voči takémuto rozhodnutiu,

–    preberanie a podávanie písomností a prijímanie informácií (prípadne splnomocnenec pre doručovanie podľa § 46 ods. 6 živnostenského zákona) a

–    registráciu daňovníka na daňovom úrade na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty.

 

Splnomocnenec je oprávnený ďalej splnomocniť tretiu osobu v rovnakom rozsahu.

 

 

V ………………. , dňa ……………….

 

…………………………………………

(osvedčený podpis splnomocniteľa)

 

 

…………………………………………

Splnomocnenie prijímam

 

 

————————————————————VZOR————————————————————

VZOR: Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

————————————————————VZOR————————————————————

SÚHLAS VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI

S Ú H L A S
vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti a jeho zápisom do obchodného registra
(podľa § 4 ods. 2 vyhl. č.25/2004 Z.z. )

 

Meno a Priezvisko / Obchodné meno vlastníka:
Dátum narodenia / IČO:
Ulica/Námestie:
Orientačné/súpisné číslo:
Obec:
PSČ:
Štát:

 

ako vlastník/vlastníci nižšie uvedenej nehnuteľnosti

 

ulica:
orientačné č.:
obec:
PSČ:
súpisné č.:
zapísanej na LV č.:
vedenej ako:
katastrálne územie:

 

ďalej len „Nehnuteľnosť“,

udeľujem/e súhlas
so zápisom Nehnuteľnosti do obchodného registra ako sídla spoločnosti

 

Obchodné meno:
Ulica/Námestie:
Orientačné/súpisné číslo:
Obec:
PSČ:
Štát:

ďalej len („Spoločnosť“).

 

Tento súhlas vydávam/e v zmysle ust. § 4 ods. 2 Vyhlášky č.25/2004 Z.z. v platnom znení pre potreby jeho doloženia k návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra.

 

V …………………………….. , dňa ……………………………..

 

……………………………..

(Podpis vlastníka/ov nehnuteľnosti)

 

 

Príloha: Výpis z LV č. ………….

 

————————————————————VZOR————————————————————

VZOR: Potvrdenie o praxi – preukázanie odbornej praxe pri viazanej živnosti

————————————————————VZOR————————————————————

POTVRDENIE O PRAXI – PREUKÁZANIE ODBORNEJ PRAXE PRI VIAZANEJ ŽIVNOSTI

 

 

Názov zamestnávateľa:         …………………………………

Adresa zamestnávateľa:       …………………………………

IČO zamestnávateľa:              …………………………………

Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe

 

 

Zamestnávateľ týmto potvrdzuje, že pán/pani:

meno a priezvisko:      ……………………………………………………………

dátum narodenia:        ……………………………………………………………

rodné číslo:                    ……………………………………………………………

adresa trv. bydliska:    ……………………………………………………………

pracoval u nás v období od ………………………  do ………………………….

na pozícii: …………………………………………………………………………………………………………….. (uviesť zaradenie alebo pozíciu, ktorá musí súvisieť s obsahovým zameraním žiadanej živnosti).

 

 

V ……………………… , dňa ………………….

 

 

                                                                                                     …………………………..

  Podpis a pečiatka

 

————————————————————VZOR————————————————————

VZOR: Zmluva o výkone funkcie konateľa spoločnosti

————————————————————VZOR————————————————————

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA SPOLOČNOSTI

 

 

 

Spoločnosť

Obchodné meno:       ………………………………………….

IČO  :                                 ………………………………………….

Sídlo:                                 ………………………………………….

Zastúpená konateľom:  …………………………………………. (meno a priezvisko)

(ďalej len „spoločnosť “)

a

 

Konateľ

Meno a priezvisko:          ………………………………………….

Rodné číslo:                      ………………………………………….

Dátum narodenia:           ………………………………………….

Bytom:                               ………………………………………….

(ďalej aj len „konateľ“)

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 66 ods. 3, v spojení s ustanovením §135 a pri primeranom    použití ustanovení § 566 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) túto

zmluvu o výkone funkcie konateľa spoločnosti:

Článok I.

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy

 

 1. Deň vzniku funkcie konateľa spoločnosti je  ……………….. (dátum od kedy je konateľom).

 

 1. Konateľ vyslovil súhlas s jeho ustanovením do funkcie a zaviazal sa funkciu konateľa spoločnosti vykonávať osobne, riadne a svedomito. Súčasne vyhlásil, že mu nie sú známe dôvody, ktoré by mu bránili vo výkone funkcie konateľa.

 

 1. Predmetom zmluvy je činnosť konateľa vykonávaná profesionálne a za odmenu pre spoločnosť v jej mene a na jej účet.

 


Článok ІІ.

Povinnosti konateľa

 

 1. Konateľ sa zaväzuje riadiť sa zásadami a pokynmi spoločnosti a touto zmluvou v rámci platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

 1. Konateľ je povinný konať s odbornou starostlivosťou, riadne a svedomito riadiť spoločnosť v súlade s jej záujmami a záujmami spoločníkov, konať výlučne v prospech spoločnosti, v jej mene rozhodovať o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú zákonom alebo spoločenskou zmluvou vyhradené valnému zhromaždeniu.

Článok IІІ.

Povinnosti spoločnosti

 1. Spoločnosť je povinná vykonať zo svojej strany všetko, aby konateľ mohol plniť svoj záväzok podľa tejto zmluvy, najmä odovzdať mu včas veci a informácie (listiny, doklady, technickú dokumentáciu a pod.) potrebné na výkon činnosti konateľa, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že si ich konateľ môže zaobstarať sám.

 

Článok ІV.

Odmena konateľa

 1. Za výkon funkcie konateľa v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi sa spoločnosť zaväzuje platiť konateľovi mesačnú odmenu vo výške …………………. Eur brutto, a to s účinnosťou od ……………… (dátum od kedy sa bude táto odmena vyplácať mesačne). Táto odmena je splatná do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet konateľa. Odmena je dohodnutá aj s prihliadnutím na obdobie odo dňa vzniku funkcie konateľa do účinnosti tejto zmluvy a zahŕňa aj toto obdobie.

 

 1. Konateľ má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pre spoločnosť.V súvislosti so služobnou cestou má nárok na náhradu cestovných výdavkov, stravovacích nákladov a na ďalšie náhrady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

Ćlánok V.

Doba trvania zmluvy a spôsoby jej ukončenia

 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

 

 1. Obe zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať i bez udania dôvodu a bez výpovednej doby. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej strane. Výpoveď je účinná a zmluva zaniká dňom doručenia výpovede do spoločnosti. Výpoveď zo strany spoločnosti musí mať formu uznesenia valného zhromaždenia.

 

 1. Táto zmluva môže zaniknúť i dohodou zmluvných strán na návrh ktorejkoľvek z nich.

 

 1. Konateľ sa môže funkcie konateľa písomne vzdať v súlade s ustanovením § 66 ods. 1 ObZ. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého rokovania valného zhromaždenia po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa konateľ vzdá svojej funkcie priamo na rokovaní valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Momentom účinného vzdania sa funkcie táto zmluva zaniká ex nunc.

 

 1. V súlade s ustanovením § 66 ObZ. môže valné zhromaždenie spoločnosti konateľa z funkcie kedykoľvek a s okamžitou účinnosťou odvolať. Prijatím uznesenia valného zhromaždenia o odvolaní z funkcie konateľa táto zmluva s účinnosťou ku dňu tohto uznesenia zaniká.

 

 1. Iné spôsoby zániku funkcie konateľa i tejto zmluvy sú smrť konateľa, strata alebo obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony a strata bezúhonnosti, t.j. nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konateľ odsudzuje za úmyselný trestný čin súvisiaci s podnikaním.

 

 

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Všetky záležitosti súvisiace s obsahom tejto zmluvy a medzi zmluvnými stranami touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia znením Obchodného zákonníka, prípadne inými príslušnými právnymi predpismi.

 

 1. Táto zmluva vzniká dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a v rovnakom okamihu nadobúda aj účinnosť. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosti a účinnosti zmluvy nebráni skutočnosť, že ju valné zhromaždenie schváli až po jej uzavretí.

 

 1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom.

 

 1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez akéhokoľvek nátlaku podpísali, pričom ich vôľa uzatvoriť túto zmluvu je neomylná, slobodná a vážna.

 

 

V …………………….

 

dňa …………………..

 

 

 

 

___________________________                     ___________________________

                           konateľ                                                                                spoločnosť

 

Poznámka:

Túto zmluvu musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti svojím uznesením alebo jediný spoločník spoločnosti svojím rozhodnutím (pri jedno-osobovej spoločnosti).

 

————————————————————VZOR————————————————————

VZOR: Oznámenie o odložení daňového priznania

————————————————————VZOR————————————————————

OZNÁMENIE O ODLOŽENÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Oznámenie

o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov

 

Fyzická osoba (živnostník, SZČO a podobne):

Meno a priezvisko:        ……………………………………………………..

Trvalé bydlisko:             ……………………………………………………..

Rodné číslo:                   ……………………………………………………..

DIČ:                                ……………………………………………………..

 

Právnická osoba (s.r.o., a.s., a podobne):

Obchodné meno:           ……………………………………………………..

Sídlo:                              ……………………………………………………..

DIČ:                                ……………………………………………………..

 

 

Daňový úrad …………………………………..

……………………………………………………..

(Uveďte názov a adresu daňového úradu)

 

 

 

 

VEC: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov.

 

 

Na základe § 49 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že za zdaňovacie obdobie 2018 sa lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby predlžuje do 30.6.2018.

Súčasťou príjmov nie sú príjmy zo zdrojov v zahraničí.

 

 

 

 

……………………………………………………..

(Podpis a pečiatka)

 

————————————————————VZOR————————————————————

VZOR: Oznámenie čísla bankového účtu daňovému úradu

————————————————————VZOR————————————————————

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU DAŇOVÉMU ÚRADU

 

Firma (oznamovateľ)

Obchodné meno: …………………………………………..

Sídlo/miesto podnikania: …………………………………………..

IČO: …………………………………………..

 

Príslušný daňový úrad
(podľa sídla alebo miesta podnikania firmy)

V ………………., dňa ……………….

 

VEC: Oznámenie o bankovom účte

Príslušnému daňovému úradu oznamujeme bankový účet, ktorý bude firma používať pri podnikaní:

Názov banky: …………………………………………..

Číslo účtu: …………………………………………..

Majiteľ účtu: …………………………………………..

 

 

S pozdravom,

 

…………………………………………..

(podpis podnikateľa)

————————————————————VZOR————————————————————

VZOR: Rezervačná zmluva na nehnuteľnosť

————————————————————VZOR————————————————————

 

REZERVAČNÁ ZMLUVA NA NEHNUTEĽNOSŤ

uzatvorená podľa § 50a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany 

1.1 Meno a priezvisko: …………………………….
Trvalý pobyt: …………………………….
Rodné číslo: …………………………….
Bankové spojenie: …………………………….
Číslo účtu v tvare IBAN: …………………………….
Druh a č. dokladu totožnosti: …………………………….
(ďalej len ako „Budúci predávajúci“)
1.2 Meno a priezvisko: …………………………….
Trvalý pobyt: …………………………….
Rodné číslo: …………………………….
Bankové spojenie: …………………………….
Číslo účtu v tvare IBAN: …………………………….
Druh a č. dokladu totožnosti: …………………………….
(ďalej len ako „Budúci kupujúci“)

Článok II.

Prehlásenie Budúceho predávajúceho

2.1    Budúci predávajúci týmto prehlasuje, že je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti:

 • bytu č. ……………………………., na ……………………………. poschodí bytového domu v ……………………………. na ulici ……………………………., so súpisným č. ……………………………., číslo vchodu ……………………………., postaveného na parcelách registra „C“, parc. č. ……………………………. (ďalej len „bytový dom“), zapísaného na liste vlastníctva č. ……………………………., vedenom Okresným úradom ……………………………., katastrálny odbor pre katastrálne územie ……………………………., obec ……………………………., okres ……………………………. (ďalej len „Byt“);
 • spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu so súpisným číslom ……………………………. prináležiaci k Bytu vo veľkosti: ……………………………. (ďalej len „Spoluvlastnícky podiel“)

(Byt a Spoluvlastnícky podiel ďalej len ako „Nehnuteľnosť“)

2.2     Budúci predávajúci a Budúci kupujúci (ďalej aj ako „Zmluvné strany“) potvrdzujú svoj záujem na uzatvorení kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude prevod vlastníckeho práva z Budúceho predávajúceho na Budúceho kupujúceho k Nehnuteľnosti.

Článok III.

Predmet a účel zmluvy

3.1     Budúci predávajúci sa zaväzuje rezervovať Nehnuteľnosť pre Budúceho kupujúceho a Budúci kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Budúcemu predávajúcemu rezervačný poplatok, pričom Budúci predávajúci a Budúci kupujúci sa zaväzujú uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu), za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

3.2     Účelom tejto Zmluvy je zabezpečiť, aby Budúci kupujúci mal možnosť kúpiť Nehnuteľnosť a aby Budúci predávajúci nepredával túto Nehnuteľnosť po dohodnutý čas inému záujemcovi.

Článok IV.

Kúpna cena za Nehnuteľnosť a Rezervačný poplatok

4.1      Kúpna cena nadobúdanej Nehnuteľnosti je zmluvnými stranami dohodnutá spolu na sumu vo výške ……………………………. EUR (slovom: ……………………………. Eur).

4.2      Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci kupujúci zaplatí Budúcemu predávajúcemu rezervačný poplatok vo výške …………………………….,- EUR (slovom ……………………………. Eur), ktorý poukáže na účet Budúceho predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy (ďalej len „Rezervačný poplatok“). Za deň splnenia platobnej povinnosti Budúceho kupujúceho sa považuje deň, kedy bol Rezervačný poplatok v plnej výške pripísaný na účet Budúceho predávajúceho.

4.3      Nezaplatenie Rezervačného poplatku v plnej výške a lehote tak, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku bude rozväzovacou podmienkou platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

4.4      V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnej zmluvy na Nehnuteľnosť) medzi Budúcim predávajúcim a Budúcim kupujúcim, Rezervačný poplatok bude započítaný na zaplatenie celkovej kúpnej ceny za Nehnuteľnosť.

Článok V.

Rezervovanie Nehnuteľnosti

5.1     Budúci predávajúci sa zaväzuje neponúknuť žiadnej tretej osobe na predaj a rezervovať Budúcemu kupujúcemu Nehnuteľnosť po dobu ……………………………. (slovom: …………………………….) kalendárnych dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy (ďalej len “Lehota”).

5.2     Budúci kupujúci sa zaväzuje najneskôr do uplynutia Lehoty stanovenej v bode 1. tohto článku Zmluvy uzatvoriť s Budúcim predávajúcim zmluvu o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu).

5.3     Budúci predávajúci sa zaväzuje najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy predložiť (stačí e-mailom) Budúcemu kupujúcemu zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu) a vynaložiť primerané úsilie za účelom uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnej zmluvy) s Budúcim kupujúcim. V prípade, ak si Budúci predávajúci túto povinnosť nesplní, Budúci kupujúci je oprávnený od tejto Rezervačnej zmluvy odstúpiť s tým, že Budúci predávajúci je povinný vrátiť Budúcemu kupujúcemu Rezervačný poplatok na účet Budúceho kupujúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

5.4     Ak Budúci kupujúci poruší svoju povinnosť uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (kúpnu zmluvu) v Lehote z dôvodov na strane Budúceho kupujúceho, Budúci predávajúci nie je povinný mu vrátiť Rezervačný poplatok.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

6.1    Táto Rezervačná zmluva je vyhotovená vo 2 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise jedno vyhotovenie.

6.2    Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísanie oboma zmluvnými stranami.

6.3    Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných dodatkov, uzatvorených oboma zmluvnými stranami.

6.4    Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto Rezervačná zmluva bola uzatvorená na základe ich slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle a že ju neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu s obsahom zmluvy, s ktorým sa oboznámili pred jej uzatvorením, pripájajú vlastnoručné podpisy.

V ……………………………., dňa ……………………………. V ……………………………., dňa …………………………….
 

___________________________

 

___________________________

…………………………….
Budúci predávajúci
…………………………….
Budúci kupujúci

 

 

————————————————————VZOR————————————————————