VZOR: Splnomocnenie na prepis auta

Osoba, ktorá nadobudla motorové vozidlo a nemá možnosť osobne nahlásiť prihlásenie alebo odhlásenie motorového vozidla môže využiť inštitút plnomocenstva na účely prepisu auta, teda jeho prihlásenia alebo odhlásenia. Údaje potrebné pre splnomocnenie na prepis auta: údaje o vlastníkovi – splnomocniteľ údaje o osobe, ktorá bude za vlastníka konať – splnomocnenec údaje o motorovom vozidle dátum […]

VZOR: Splnomocnenie na používanie motorového vozidla / Plná moc na použitie auta – V NEMČINE

———————VZOR——————— Genehmigung zur Benutzung eines Kraftfahrzeugs Ján Kubačka, geboren 07.09.1957, ID nummer 122226/7890, ständiger Wohnsitz: Prístavná 66, 841 01 Bratislava, ID Card nummer: SA188756, as „Siedler“ h i e r m i t i c h   e r l a u b e Miroslav Novák, geboren 11.10.1974, ID nummer 987554/3290, ständiger Wohnsitz: Ružinovská 31, 852 […]

VZOR: Predžalobná výzva

[obchodné meno dlžníka/meno a priezvisko dlžníka] [ulica a súpisné číslo] [obec a PSČ] Slovenská republika V ………………………. , dňa ………………………. VEC: PREDŽALOBNÁ VÝZVA NA ZAPLATENIE DLŽNEJ SUMY   Vážený pán ………………………. , našou spoločnosťou ………………………. , so sídlom ………………………. , IČO: ………………………. , zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu ………………………. , oddiel………………………. , vložka číslo: […]

Všeobecné obchodné podmienky – Realitná kancelária

Všeobecné podmienky Realitná spoločnosť ………………. , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v ………………, v oddiele Sro, vložka číslo ……………… (ďalej len „realitná kancelária“) je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Za účelom dosiahnutia neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb prijala realitná kancelária tieto všeobecné obchodné podmienky, […]

VZOR: Zmluva o poskytnutí fotografických služieb

———————VZOR——————— ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽIEB uzavretá s poukázaním na ust. § 65, § 66 a nasledujúce zákona č. 185/2015 Z. z. medzi zmluvnými stranami …………………………………………. …………………………………………. ďalej len „fotograf” a Meno: …………………………………………………………………………………………………………………. Dátum nar: / číslo OP: …………………………………………………………………………………………………………………. Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………. Telefón: …………………………………………………………………………………………………………………. E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………. ďalej len „nevesta“ Meno: …………………………………………………………………………………………………………………. Dátum nar. / číslo OP: […]

VZOR: Splnomocnenie na používanie motorového vozidla / Plná moc na použitie auta – V ANGLIČTINE

———————VZOR——————— Authorization for the use of a motor vehicle Ján Kubačka, born 07.09.1957, ID number 122226/7890, permanent residence: Prístavná 66, 841 01 Bratislava, ID Card number: SA188756,as „settlor“ h e r e b y I   a u t h o r i z e Miroslav Novák, born 11.10.1974, ID number 987554/3290, permanent residence: Ružinovská 31, 852 02 […]

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov (GDPR)

Nová legislatívna v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie (EÚ)2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. sa začala uplatňovať dňom 25.05.2018. Čl. 33 nariadenia a § 40 zákona upravujú podmienky, kedy sú prevádzkovatelia povinní oznámiť úradu porušenie ochrany osobných údajov. Porušenie ochrany osobných údajov je prevádzkovateľ povinný oznámiť úradu bez zbytočného odkladu a podľa možností […]

Oznámenie kontaktných údajov určenej zodpovednej osoby (GDPR)

Dňa 25.05.2018 sa začala uplatňovať nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie (EÚ) 2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. Čl. 37 nariadenia a § 44 zákona upravujú podmienky, kedy sú prevádzkovatelia a sprostredkovatelia povinní určiť zodpovednú osobu. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný podľa čl. 37 ods. 7 nariadenia a § 44 ods. […]

VZOR: Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (GDPR)

———————VZOR——————— Meno a priezvisko toho, kto návrh podáva, korešpondenčná adresa ———————————————————————————————————– Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07 Bratislava V miesto, dňa deň, mesiac, rok VEC: Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Dňa deň, mesiac, rok som zistil/a, že meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo spoločnosť doplniť názov so sídlom adresa, IČO: […]

VZOR: Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia najvyššieho orgánu občianskeho združenia

———————VZOR——————— ZÁPISNICA Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia najvyššieho orgánu občianskeho združenia   Občianske združenie Názov:                                    ……………………………………….. Sídlo:                                       ……………………………………….. IČO:                                        ……………………………………….. (ďalej len „Občianske združenie“)   Miesto konania :                    sídlo Občianskeho združenia Dátum a čas konania :          ……………………………………….. Začiatok o 08:00 hod, Koniec o 09:00 hod.   Prítomní: Meno […]